آقای معزی بهتر نبود قدری به مغز تهی خود فشار می آوردید؟

چند روز قبل وقتی با چهره به غایت فسیل شده معزی در تلویزیون فرقه رجوی مواجه شدم هرچند که برایم تعجبی نداشته و کاملا طبیعی هم بود چرا که در فرقه رجوی زندگی و شادابی در کار نبوده و همه افراد چه عضو و چه هوادار هم دچار افسردگی و خمودگی شده اند.
معزی در مورد بهار و آمدن آن حرف می زد و جمله ای گفت که مانند بقیه اراذل و اوباش  به اصطلاح شورای رجوی هم کاملا مغزشان خالی و تهی می باشد و حتی ذهن شان را فراموشی فرا گرفته است.
وی برای اینکه به اصطلاح پزی بدهد و بگوید مثلاً در خط رجوی ملعون و جنایت کار می باشد، گفت ما در سال 60 با یک نفر (منظور فرار یاغی رجوی) رفتیم و در سال جدید با دو نفر (مسعود و مریم) بر می گردیم. این خلبان خشک مغز یادش رفته که وی ابتدا شاه جنایت کار را از ایران برده و بعد در سال 60 رجوی جنایت کار و بنی صدر خائن را از ایران برد حال وی سعی دارد تاریخ را به گونه دیگری تحریف کند در حالی که برای همگان این موضوع کاملا روشن است.
در هر حال، اکنون معزی خائن و خلبان پیر و فرتوت یادش رفته که دیگر همه اربابان بزرگ و کوچکش همانند رجوی جنایت کار از بین رفتند و دور نیست که باید از عراق هم اخراج شوند پس سرنگونی پیشکش خودت و دار و دسته تهی مغز شورا،.چرا که وی هنوز مانند رجوی در خواب و رویاهای خود، خواب به اصطلاح سرنگونی می بیند و از بس که در منجلاب تخیلات فرو رفته است با دریدگی فکر می کند که می تواند با دو جنایت کار تاریخ (مسعود و زن چندمش مریم) به اصطلاح حکومت ایران را به دست بگیرد!!!.
 حالا بهتر نبود شما شب قبل قدری کمتر زهر ماری کوفت می کردید تا این گونه در هپروت سیر نکنید.
شما که این گونه در خواب های پنبه دانه ای خود سیر می کنید بهتر نبود از رجوی جنایت کار سئوال می کردید که چرا تاکنون این وعده به اصطلاح سرنگونی داده شده رجوی جنایت کار و خائن به ملت و کشور ایران عملی نشده است؟
علی ایحال امثال رجوی جنایت کار و شما خائنین به ملت در ایران جایی نداشته و از نگاه مردم ایران جزء منفورترین افراد می باشید و بهتر است دلتان را همچنان به این خزعبلات خوش کنید و به زندگی انگلی خود نزد اربابانتان ادامه دهید.
هادی شبانی
 

خروج از نسخه موبایل