اسماعیل فلاح رنجکش مهمان خانواده های چشم انتظار گیلک در دفتر انجمن نجات

به درخواست خانواده های دردمند اعضای گرفتار درفرقه بدنام رجوی روز پنجشنبه مورخه 6 خردادماه 1395 اسماعیل فلاح رنجکش عضوجدید رها شده از چنگال اهریمنی رجوی دردفترانجمن نجات گیلان مهمان خانواده ها بودند و برایشان ازاسارت 27 ساله اش درمناسبات فرقه ای رجوی روشنگری کردند.

دانلود اسماعیل فلاح رنجکش مهمان خانواده های چشم انتظار گیلک در دفتر انجمن نجات – قسمت دوم
دانلود اسماعیل فلاح رنجکش مهمان خانواده های چشم انتظار گیلک در دفتر انجمن نجات – قسمت اول

خروج از نسخه موبایل