نامه خانم صدیقه بازرگانی به خواهر اسیرش در فرقه رجوی

سلام روبی (طاهره) عزیز
خدا را شکر از اسارتگاه اشرف و لیبرتی خلاص شدی، با خبرشدم رفتی انگلیس. چندین بار به دفتر انجمن نجات گیلان رفتم برات نامه نوشتم. یک بارهم یوماجون بردم انجمن نجات رشت، بااینکه پاهاش دردمیکرد، گفت خودم می خوام بیام رشت از آقای احمدی بپرسم چه خبر ازدخترم طاهره داره!
شماره موبایل خودم و دخترم رو نوشتم از تو خواهش کردم حتما به این شماره زنگ بزنی، خیلی دلتنگ تو هستم
روبی جان همیشه به یادت هستم
یوماجون(مادر) همیشه به عکس تو نگاه میکرد و با تو حرف می زد
ازبس دلتنگ تو بود و گریه می کرد چشم چپش کم سو شد
بامرام با معرفت یک زنگ بزن تا صدای تو رو بشنوم، خیلی ساله ازما دور شدی، هرلحظه برات دعا می کنم
هرکاری ازدستم برآد برای دیدن تو کوتاهی نمی کنم
                                                                                                                              
اگرپول نداری هزینه تلفن رو بدی، یک تک زنگ بزن، خودم باهات تماس می گیرم
اگر می تونی آدرس خودتو تو انگلیس پیامک کن، بیام انگلیس تورو ببینم
نمی دونی چقدردلتنگ تو هستم
از تو به یک اشاره، از من بسر دویدن
  شماره موبایل را ارسال می کنم
0936 9786 244
0937 9061 199

چشم براه و گوش بزنگ
خواهرت: سوری

خروج از نسخه موبایل