میز گرد منتقدان فرقه رجوی پیرامون نقد و بررسی اخراج از عراق و شکست استراتژی

روز شنبه هفدهم سپتامبر ۲۰۱۶ منتقدین فرقه رجوی خانم ها بتول سلطانی و زهرا معینی و آقایان علی اکبر راستگو، داوود باقروند و آقای نادر کشتکار میز گردی به منظور نقد و بررسی پایان رسمی بیش از سه دهه حضور سازمان مجاهدین و اخراج نهائی این فرقه از خاک عراق برگزار کردند.
فرقه رجوی این خفت و خواری را انتقال پیروزمندانه عنوان کرده و به روال همیشگی به وارونه گوئی و فریب ادامه می دهد. در این جلسه با زبان کارشناسی و مستند و با هدف قرار دادن رجوی خائن، به نقد و انتقاد استراتژی ٣۵ ساله سازمان در عراق و خسرانی که از این بابت متوجه نیروها شد پرداخته شد. علاوه بر این آینده سازمان در آلبانی و اروپا را با توجه به تجربه عراق، آینده ای محکوم به فنا و نابودی تشریح شد.
در این میزگرد، هدف اصلی روشن کردن افکار عمومی درباره شکست استراتژیک این فرقه،وهمچنین بررسی کارنامه و ماحصل سه دهه سیاستها و تحلیلهای رجوی در عراق نتیجه گیری شد و از طرف دیگر برای نفرات انتقال داده شده به آلبانی و اروپا که سراسر مسئله دارند، نوید آزادی و کمک به آنها را ترسیم و تبیین شد.
شرکت کنندگان در این گردهمایی که هر کدام سالیان بسیاری را در این فرقه سپری کرده و هر کدام در حوضه های مختلفی در این تشکیلات فعالیت داشته اند، با اتکا به تجربه وشناخت پراتیک و واقعی که از ساختار این فرقه ونحوه کنترل و رهبری آن در حوضه های مختلف داخلی و خارجی داشتند،به روشنگری درباره اخراج سازمان از عراق،پیامدها و نحوه برخورد سازمان با این موضوع پرداخته وسیاستهای تبلیغی و روشهای فریبکارانه ای که این فرقه جهت پاک کردن صورت مسئله اصلی از اذعان عمومی دنبال میکند را ضمن افشاگری،به نقد کشیدند.
یاوه گوییها و موضع گیریهای کاملأ معکوس فرقه رجوی در رابطه با اخراجشان از عراق، وتلاش برای گمراه کردن افکار عمومی و وارونه جلوه دادن واقعیت،و بیش از سی سال پیروی کورکورانه از سیاستهای فردی فاسد و خود شیفته و خودکامه همچون مسعود رجوی مریم قجر و نتایج حاصل از آن، از دیگرمحورهای بحث و گفتگو در نشست اخیر بود.
 

خروج از نسخه موبایل