تبریک و شادباش به خانواده فروزنده

طبق خبرهای بدست آمده شهاب فروزنده از اعضای فرقه رجوی بعد از انتقال به کشور آلبانی از این فرقه جدا شده و پا به دنیای آزاد گذاشته است.
این تولد دوباره را به این اسیر رها شده تبریک و به خانواده ایشان در کرمانشاه که سال های زیادی در این راستا متحمل رنج فراوان شده و همچنین برای رهایی وی زحمات زیاد از جمله سفرهای متعدد و سخت و پرخطر به عراق و اشرف داشته اند تبریک می گوییم.
انجمن کرمانشاه برای آزادی سایر اسیران درچنگال رجوی آرزوی رهایی دارد.
 

خروج از نسخه موبایل