اسنادی از نشست های فرقه ای سازمان مجاهدین

اسناد و عکسهایی از نشست عملیات جاری که در سازمان انجام می گیرد.

دانلود اسنادی از نشست های فرقه ای سازمان مجاهدین
دانلود اسنادی از نشست های فرقه ای سازمان مجاهدین