فریبکاری جدید فرقه رجوی

دستگاه تبلیغاتی فرقه با انتشار فیلمی ادعا نموده است که این فیلمی از فعالیت به اصطلاح هواداران شان در داخل ایران می باشد.

تصاویر زیر نشان می دهند که فرقه رجوی فیلمی از فعالیت های عادی و عزاداری مردم برای ایام محرم که به می‌توان هزاران نمونه از آن در فضای مجازی یافت را به عنوان فعالیت هوادران نداشته اش پخش نموده است. مفتضح تر آن که، این فیلم را به عنوان فعالیت در سه استانِ قم، همدان و مازندران قالب کرده اند. این موضوع به خوبی استیصال و درماندگی فرقه رجوی و دروغگو بودن آنها را نشان می دهد

صالحی

خروج از نسخه موبایل