حمایت رجویه از ضدانقلاب سوریه، ره به جایی نمی برد!

این روزها از اخبار طلایی خاص باند رجوی درمورد جنگی که به مردم و دولت سوریه تحمیل شده، اثر کمتری دیده میشود واین اخبار که به کام امپریالیزم ورجوی ها بود،  با پیشرفت ارتش سوریه ومتحدانش درداخل حلب، رفته رفته جای خودش را به " مرثیه  خوانی " داده است که نوشته ی محمد حسین توتونچیان با نام " فریاد حلب خون چکان باشیم " ازنمونه های بارز آنست!
این قلم بدست گروه رجویه می نویسد:
" دومین کشوری که اوباما در سینی طلائی تقدیم ملاها کرد "سوریه "بود ".
درکنار ارتش ونیروهای مردمی سوریه و قدرت مانور بالاتر روسیه، ایران سومین قدرت درگیر دراین جنگ تحمیل شده است وبنابراین سوریه ای که هنوز کنترلش کاملا دردست دولت وجریان خاصی نیست، نمیتواند به " ملا ها " تقدیم شده باشد!
ایران بحد کافی ثروتمند است وشکوه وجلال درخور شان خود را در استفاده ی بهینه ازامکانات خود بدست خواهد آورد واین بدست آوردن در زمان صلح وآرامش عملی تر است وسریع تر انجام میشود.
بعبارت دیگر، ایران برای بهبود حال مردمش، به صلح وآرامش نیاز دارد تا جنگ ونزاع!
اما این جنگ تحمیلی به سوریه است که درب خانه ی ایران بعنوان متحد سوریه را بصدا درآورده و ایران گریزی ازآن نداشت واین مسئله که مردم سوریه سیستم حکومتی خود را خودشان باید تعیین کند وایران تابع رای مردم سوریه است، بارها از زبان مسئولین کشور برزبان آمده است!
دراین مورد تقصیر ایران این است که دریافته این جنگ  و ویرانی سوریه برای ایجاد خاورمیانه ی بزرگ است وایران هم درداخل این نقشه ی شوم قرار دارد و کاری عاقلانه تری جز جلوگیری از درد قبل ازدرمان نمیتواند بکند!
صریح تر اینکه، اگرایران  درسوریه نجنگد، درفردایی که زیاد دور نمیتواند باشد، باید درسرحدات خود واین بار با هزینه های سنگین بجنگد و در ضمن، ایران کشوری نیست که قدرت ایجاد امپراطوری خارج از حدود قانونی خود داشته باشد وبنابراین به این کاسه لیس رجوی توصیه می شود که این خواهان ایجاد امپراطوری را درجاهای دیگر باید جستجو کند!
درادامه:
"… از صورت مسئله " حلب " چنین بر می‌‌آید که، رزمندگان شجاع مدافع این شهر عزم کرده اند که پوزه رژیم را در " حلب " به خاک بمالند.هم از این روست که رژیم با سو استفاده از فضای بین انتخاباتی آمریکا تلاش می‌‌کند تا با بکار گیری وحشیانه‌ترین راه‌ها و کشتار و بمباران بی‌ وقفه مردم شهر " حلب " قهرمان را به زانو در آورد ".
مردم شهر حلب 6 سالی است که با اشغال شهر زیبا وتاریخی شان  به زانو درآمده اند واگر ازاین وضع خارج شوند قسمتی ازاین مصیبت عظما را که برآنان رفته، فراموش خواهند کرد.
مگر آنکه شما دروغ گویان بی شرم، عزم جزم کرده باشید که انواع گروه های تکفیری را بنام مردم حلب معرفی کنید!
هموطن رجوی زده ی من!
آیا صدور فرمان ترک این شهر به تکفیری ها و دیگر گروه های ضد مردمی و متشکل ازاهالی سراسر جهان (انترناسیونالیست های آدم کش) کار سختی است که امریکا ودیگران باید صادر کنند تا بخواهند جنگی درحلب وجود نداشته باشد؟!
آیا شما با نعل وارونه زدن و معرفی این مجموعه ی ضد بشری بجای مردم حلب، نشان نمی دهید که دشمن بی رحم مردم حلب هستید؟!
ونیز:
 "… متاسفانه وجدان جهانی‌ در مورد " حلب " دوران یخبندان سنگین خود را سپری می‌‌کند. از این رو وظیفه ی هر انسان ازادخواهی این است که با هر آنچه در توان دارد برای شکستن دیوار سکوت جهانی‌ تلاش کند. باید وجدانهای خوابیده‌ای که با چشمان باز جنایت در" حلب "را نظاره گرند بیدار کرد…".
وجدان جهان واقعی خواهان تخلیه ی حلب توسط تروریست هاست واین امر با اشاره ی یک چشم وابرو ازطرف آمریکا محقق میشود وبنظر می رسد که شما درتبعیت از قانون نظام سلطه وتابعیت، یک درصد جهانخوار مرفه وبی درد را، وجدان جهانی نامیده ونشان میدهید که عمله ی این یک درصدی ها بوده و بدین ترتیب دشمنی خود با مردم ایران و99 درصد ازمردم جهان را نشان میدهید!!
سعید
 

خروج از نسخه موبایل