روزهای تاریک بغداد

ساختار کتاب بر خلاف سایر” خاطرات” نگاشته شده برمبنای ترتیب زمانی یا مکانی نگارش نشده است. علت اساسی آن نیز ضرورت انتقال سریعتر این تجربیات تلخ به مردم و افکار عمومی و فعالیت سیاسی بوده است. هر چند نگارش” خاطرات” بر اساس ترتیب زمانی برای خواننده و نگارنده ساده تر می بود.

دانلود روزهای تاریک بغداد – قسمت اول
دانلود روزهای تاریک بغداد – قسمت اول
دانلود روزهای تاریک بغداد – قسمت دوم
دانلود روزهای تاریک بغداد – قسمت سوم

خروج از نسخه موبایل