قدم صدق یا کاسه لیسی برای مسئول اولی فرقه تروریستی رجوی؟

بعد از انتخاب زهرا مریخی بعنوان مسئول اولی فرقه تروریستی رجوی قلم بدستان بی جیره و مواجب فرقه دست به کار شدند تا از قافله تعریف و تمجید عقب نمانده تا حداقل مستمری ماهانه شان دیر نشود یکی از عوامل کاسه لیس فرقه تروریستی رجوی می توان به محمد اقبال لمپن یاد نمود که اندر باب انتخاب زهرا خانم، قلم فرسایی نموده است.
وی در مقاله خود عنوان نمود محمد حنیف نژاد در تصورش نمی گنجید که روزی سازمانش به چنین مرتبتی برسد!!!. این تصور کاملاً روشن و واضح است چون بعد از لو دادن بنیان گذاران توسط رجوی در ذهنش تصور نمی کرد که رجوی در کنار امپریالیست ها عکس یادگاری گرفته و غرب را برای تهاجم نظامی به ایران مورد حمایت قرار بدهد.
لمپن فرقه تروریستی رجوی محمد اقبال که خودش را در برج عاج قرار داده جمله ای عنوان می کند که می توان کودن بودن وی را درک نمود، او مطرح می کند حکومت ایران بر موج انقلاب توده ها سوار شده و رهبری انقلاب را غصب نموده است.
باید به این متوهم گفت وقتی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی به بار نشست شما هنوز در خانه های تیمی و با محمل مخفی کاری سعی داشتید قرارهای خودتان را برگزار نمائید. شما هنوز باور نداشتید که انقلاب ایران به پیروزی برسد؟ شما که از چند ده نفر بیشتر نبودید معلوم می شود متوهم نیز بودید که این گونه خودتان را صاحب انقلاب مردم ایران می دانید؟
بسیار خنده دار است که چند نفر تازه از زندان به همت مردم و رهبری انقلاب از زندان آزاد شدند مدعی رهبری انقلاب هم می شوند؟ باید به شما و بقیه افراد همفکر تو گفت که فعلاً در همین خوابهای پنبه دانه ای خود سیر کنید.
لمپن فرقه رجوی در جای دیگری مطرح می کند:این فرقه بوده که حکومت ایران مجبور به امضای صلح با عراق شده است!!!. وقتی می گوئیم توهمات وی مانند رجوی مرحوم شده می باشد درست گفتیم. فرقه رجوی نتوانست خودش را در عراق نگهدارد و با خفت و خواری به آلبانی دیپورت شد چطور می شود حکومت ایران را مجبور به امضای قرار داد صلح می کند؟
وقتی وی از نیم قرن تاسیس فرقه و اینکه هنوز غران و خروشان است واقعاً خنده دار است اگر به فرض محال این گونه باور کنیم ریزش زیاد نیرو در آلبانی را چه بنامیم؟ انجام مغزشویی مستمر مریم قجر در آلبانی برای نگهداشتن افراد در مناسبات را چه بنامیم؟ اگر منظور تان غران و خروشان می باشد بهتر نبود قدری از این خروشان بودن و شعارهای رجوی در نشست های باقرزاده هم نمونه می آوردید که اکنون چگونه در مقابل غرب سر خم کرده و حاضر بود دامن هم بپوشد؟
از کارهایی که اکنون مریم قجر برای اربابان غربی خود می کند این پیام را دارد هر کاری در مورد وطن فروشی و جنایت و جاسوسی در نظر دارید ما در خدمت هستیم. اگر منظورتان از حنیف نژاد است که تصور این را نمی کرد کاملاً روشن است که سازمانی که روی دوگانگی و ریا و مشخص نبودن خط و خطوط و استراتژی سوار باشد در نهایت به دریوزگی به غرب خواهد رسید.
لمپن محمد اقبال بهتر است هم چنان به نشخوار خاطرات گذشته خود در تهران بپردازد چون اکنون در داخل کشور کسی ارزشی از سازمانی که او دم می زند قائل نیست و مردم ایران نام این فرقه را با خیانت و همکاری با دشمن مردم ایران یعنی صدام معدوم می شناسند و برای جوانان ایران شما دیگر نامی به حساب نمی آئید در ضمن خانواده های اعضای نگون بخت فرقه هم رجوی را مورد لعن و نفرین قرار می دهند پس می توان گفت سازمانی که حنیف نژاد بنیان نهاد با خیانت رجوی به انتهای راهش رسیده است.
هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل