جریان قرنطینه اعضای خواهان جدایی در فرقه رجوی

اخیرا برخی از اعضای جدا شده از فرقه رجوی فاش کردند که سران فرقه اعضایی را که اعلام جدایی می کنند بعد از نشست های رعب و وحشت و اذیت و آزارهای جسمی و روحی بیش از یک ماه در مقر فرقه در قرنطینه نگه می دارند! قبل ازهرچیز باید گفت این رفتار ضد انسانی سرکردگان فرقه رجوی با اعضای ناراضی خود آن هم دریک کشور آزاد و درمقابل دیدگان نهادهای مدعی حقوق بشر واقعا شرم آور و مایه تاسف است.البته در فرقه رجوی قرنطینه کردن همیشه جزء مراحل آخر برخورد با اعضای خواهان جدایی بوده قطعا قبل از این برخوردهای شدیدتری اعم از بردن آنها درنشست های جمعی برای ایجاد رعب و وحشت و دادن شکنجه های روحی وجسمی،تهمت وافتراء زدن در دستور کار فرقه است وحتی اگر سران فرقه همانند دوران حضور درعراق دست بازتری داشتند  برخی از آنها را در بیابانهای عراق به بهانه های مختلف سر به نیست هم می کردند. حال چرا سران فرقه رجوی که خود نیز می دانند درتمامی زمینه ها به بن بست رسیدند چنین رفتارهای زشت وضدانسانی با اعضای خود دارند آنها که دیگر پیر و فرسوده و نا امید ازآینده خود هستند، مثلا دیگر چه اطلاعات فاش نشده ای ازفرقه مانده که باید بخاطرآن درآلبانی هم مدتها درقرنطینه بمانند؟  آیا واقعا چنین عمل ضدانسانی برای سوختن اطلاعات آنهاست؟ خیر چون اولا طشت رسوایی وخط مزدوری سران فرقه برای دشمنان مردم ایران برملا شده است.اگراینطور است چرا کسانی که می خواهند آزاد ومستقل وخارج ازکادرتشکیلات الباقی عمرخود را با آرامش بگذرانند را به طرق مختلف مورد اذیت وآزار قرارمی دهید؟ آنها را تهدید به قطع مستمری بخور و نمیرشان می کنید؟ ویا برایشان جاسوس می گذارید که مبادا با خانواده خود ارتباط برقرارکنند و….

بنابراین باید به سران فرقه گفت که زمان آن رسیده که سرتان را از زیر برف بیرون بیآورید تا ببینید دیگر درعراق نیستید تا هرغلطی که خواستید بکنید! آلبانی دیگر عراق نیست که بخواهید با چنین ترفندهای ضدانسانی  جلوی سرنوشت محتوم خود که چیزی جزفروپاشی وافتادن در قهرزباله دان تاریخ است بگیرید. دریا نیستید که تمام نشود خوشبختانه روز به روز به خیل اعضایی که ازفرقه جدا می شوند افزوده می شود و دیری نیست که فقط رجوی با تعدادی از زنان شورای رهبری خود بماند آن زمان بنشیند و مرتب مسئول اول عوض کند!

حمید دهدار

خروج از نسخه موبایل