نگاهی به منشور دروغین باند رجوی!

فرقه ی رجوی منشور 5 ماده ایی را با امضای جمشید پیمان (مرید سرسخت وفعال رجوی) منتشرکرده که آوردن آن دراین یادداشت و دادن پاسخ لازم، بی فایده دانسته نشد!
ماده یک این منشور چنین بیان میشود:
” یک ــ مقاومت ایران با هر گونه مداخله نظامی خارجی برای حل مساله” جمهوری اسلامی در ایران” مخالف است”.
عجب!
شما که دراوج تحریم های ظالمانه برعلیه ایران، بازهم قانع نشده و درخواست هرچه بیشتر کردن آنرا داشتید، درکنار اسرائیل وعربستان میخواستید برجام را که تنها عامل جلوگیری کننده از جنگ بود، خنثی سازید، حال چگونه میتوانید این ادعای شرم آور را که منظورتان جنگ نبود، مطرح نمائید؟!
بلی منهم میدانم که اوضاع عوض شده و حالا انجام این کار را ازطریق دیگر- بادرگیر کردن ما درخلیج فارس و… – دردسترس میبینید!
درادامه:
” دو ـــ مقاومت ایران و دیگر نیروهای آزادی خواه ومسؤل باید کشورهای موثر خارجی مانند آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان و حتی روسیه و چین را که مماشاتشان با جمهوری اسلامی موجب تداوم و ماندگاری این نظام شده است، وادار کنند سیاست مماشات را کنار بگذارند! زیرا اینها و سیاست مماشاتشان سوخت و انرژی لازم را به ماشین جنایت و سرکوب و توسعه طلبی و تروریست پروری حاکم بر ایران می رسانند”!
کشورهای غربی یاد شده، باتمام وجودشان، هرآنچه میخواستند برعلیه ایران انجام دادند واگر کاری بیش از آن نتوانستند بکنند، خارج از قدرت شان بود!
اما چین و روسیه که منافع مشترک زیادی با ایران دارند وازحضور دشمن خطرناکی مثل آمریکا در تنگنا قرار دارند، نه تنها باید با ایران مماشات کنند، بلکه بعلت منافع ملی خود، حمایت بیشتری ازایران داشته باشند!
آنها درمورد لیبی با دنیای متجاوز غرب مماشات کرده وآثار زیانبار آنرا دیده وبعید است که دگرباره بخواهند از سوراخی که گزیده شده اند، بازهم گزیده شوند!
آنها در مبارزه با تروریزم با ایران درجبهه ی متحدی قرار دارند واین بدان معنا ست که ازنظر آنها، ایران تروریست نیست و بنابراین عریضه ی شما را نخواهند خواند!
همچنین:
سه ـــ بر عکس کسانی که موضوع حمله نظامی خارجی به نظام جمهوری اسلامی را درست مانند خود جمهوری اسلامی در بوق می کنند و از آن بهانه برای حمله به نیروهای ضد رژیم آخوندی می تراشند، وقوع چنین حمله ای را بسیار بسیار بعید می دانم. اما اگر به احتمال بسیار بسیار اندک چنین اتفاقی بیفتد، مسؤلیتش صد درصد بر دوش حاکمان جنایتکار جمهوری اسلامی است که کار را به جائی رسانده اند که همان حامیان مماشاتگر برای مهارش ناگزیر به مداخله نظامی شده اند”.
دولت وملت ایران سیاست شفافی درمورد مدارا و ایجاد دوستی با همسایه ها ودیگر کشورهای جهان دارد وبنابراین مسئولیت هیچ عملیات نظامی برعهده ی ما نخواهد بود!
سیاست ترامپ درجلوگیری ازکشته شدن سربازان آمریکائی است وبنابراین میخواهد فرزندان اعراب هم کیش ما بجای انها کشته شده و سربازان ما را بکشند که این امر بدلیل بی میلی شدید ایران به گرفتار شدن دراین دام، عملی نیست و کشور خاطی واشتباه کننده ی احتمالی، نتایج شومی درصورت ضربه زدن به منافع ملی ما را تجربه خواهد کرد!
ونیز
” چهارـــ هیتلر تا وقتی در داخل آلمان شعارهای ناسیونال سوسیالیستی می داد و کمونیست ها و سوسیال دموکرات ها و دموکرات ها و اقلیت های قومی و یهودی ها را منگنه می کرد، کشورهای خارجی کاری به کارش نداشتد. اما وقتی با نیروی نظامی در کشورهای دیگر مداخله و آنها را اشغال کرد و در آنها حکومت های دست نشانده اش را تاسیس کرد، کشورهای دیگر نگفتند به آنها مربوط نیست، علیه او مداخله نظامی کردند…”.
جملاتی پر تناقض!
ایران کدام کشور خارجی را تصرف کرده تا علیه اش مداخله ی نظامی شود؟!
این ماده از منشور تان، ناقض ماده ی یک است که تاکید برعدم حمله ی نظامی برعلیه ایران شده وعجیب اینکه چقدر ساده لوحانه، خودرا لو داده ومنشورتان را تبدیل به” وحدت تضادها” نمودید؟!!
درپایان:
” پنج ـــ شعار مخالفت با جمهوری اسلامی دادن و وارد هیچ مبارزه ی جدّی با آن نشدن و امر سرنگونی و حذف این فسادِ ایران سوز را به نسل های بعد حواله دادن، اگر نشانه فرصت طلبی، بی عملی، و بی مسئولیتی و حتی همراهی با نظام جنایتکار جمهوری اسلامی نباشد، بیان نداشتن درک درست از مشکل و مساله ی خطر ناک و ویرانگری است که جهان معاصر با آن چشم در چشم است…”!
شما پیش کسوت این نوع مبارزه ی نابرابر ومخرب بودید و نتیجه ی کارتان طوری از آب در نیآمد که دیگران را به ادامه ی آن ترغیب سازد!
دیگر اینکه بجای طرح مشکلات جهان، قدری از مشکلات برده های رجوی را حل کنید تا اعتمادی بوجود آورده باشید!
انسان ها، به کسانی که شعار وعمل شان درتناقض فاحش است، اعتماد نمیکنند!
رجوی شعار جامعه ی بی طبقه داد و عملا تشکیلات مجاهدین را به دوران برده داری برد ومردم با مشاهده ی این تضاد بزرگ، برای فراخوان ها، منشور ها و… شما تره ای خرد نخواهند کرد! طوری که قبلا هم که وضع بهتری داشتید، نکردند!
بدون اصلاح مناسبات تشکیلاتی خود وثابت کردن این امر که ازعملکردضد بشری رجوی متنفر شده اید، برای زیر دستان رجوی حقی درحد یک کارگر قایل بوده وحقوق نصف ونیمه ی آنها را رعایت میکنید، این حرف هایتان بیهوده بوده وعملا میبینید که برضد خودتان تبدیل میشود!
صابر

خروج از نسخه موبایل