گـروگـان گـیـری مـدرن در آلبـانـی!

امروزه در فرقه های انحرافی، مثل فرقه انحرافی رجوی، همه اعمال فرقه ای، با ظواهر مدرن و البته استثماری در حال انجام است!
اگر این عمل که عده ای را چشم و گوش بسته، بصورت گروهی، با لابی های گسترده، از کشوری خارج کرده و در کشوری دیگر اسکان داده و سپس بصورت ظاهرأ داوطلبانه! به پایگاهی متروکه در یک روستای دورافتاده ببرند! گروگان گیری نیست، پس چیست؟
یاد آن خاطره از زندان های انفرادی در اشرف می افتم که یک روز، که چند ماه از زندانی شدنم می گذشت، رئیس زندان اسکان، ابولحسن مجتهدزاده (نبی)، قفل های سلولم را باز کرد و بعد از چک های معمول روزانه و کامل داخل سلول انفرادی سئوال کردم، من کی آزاد می شوم؟
گفت: کی آزاد می شوی؟! مگر ما تو را زندانی کردیم که آزادت کنیم؟!
گفتم: پس این کار چیست؟ این اتاق هم که من ماههاست در آن زندانی هستم کجاست؟
گفت: گفت همه ما چون به سازمان اعتماد داریم و خود را کاملا به رهبری سپردیم، سازمان را مختار می دانیم که هر موقع ابهامی در مورد پروسه ما داشت، از ما بپرسد! به این کار در سازمان، برخورد تشکیلاتی می گویند! که امری رایج و معمولی است و شروع به سفید کاری می کرد!
متاسفانه، در تاریخ هم هست که در قرون وسطی انسان ها را تا سرحد مرگ شکنجه می کردند و تا حد مرگ می زدند و تجاوز می کردند و… می گفتند می خواهیم شیطان را از وجودتان خارج کنیم و شما را پاک کنیم!!!
امروز هم در آلبانی، سازمان قرون وسطائی رجوی، به اسم آزادی با روش های بازسازی فکری،کنترل رفتاری و مجاب سازی تحمیلی، همه را به بند کشیده و زندانی و اسیر خود کرده و مدعی آفریدن انسان های تراز مکتب و نمونه است! وقیحانه هم مدعی هستند به یمن آن راز درونی! (انقلاب ایدئولوژیک)، به دانش مخصوصی دست یافتند! که انسان ها را آزاد می کند!
این چه مکتب و چه ترازی است که در قرن پیشرفت و ترقی و ارتباطات جهانی، همه را از اولیه ترین حقوق انسانی محروم کرده، رحم زنان را درآورده و مردان را به تجرد اجباری، مجبور می کند! بعد هم ادعای خلق انسان هایی نمونه و الگو می کنید؟
آقای مسعود رجوی و خانم مریم قجر! شما به کدام خدا؟ به کدام قبله؟ به چه چیزی معتقد هستید؟
آهای مجامع حقوق بشری! آهای مدعیان مدافع حقوق انسانی! مگر کور و کر شده اید؟ مگر نمی بینید درفرقه انحرافی رجوی چه خبر است؟ مگر منافع مادی این دنیا، می تواند این چنین شرافت انسانی و اولیه انسان ها را، به پستی کشانده و خوار و ذلیلشان کند؟ عمر و جوانی و حیات،صدها و هزاران انسان،با ژست ها و فیگورها و پوزخندهای مریم قجر و مزدورانش، درحال پایمال شدن و از بین رفتن است و همگان سکوت کردند؟!
مگر حتما با یک سلاح روی شقیقه و بستن چشم ها و دستبند زدن به دست، باید یک عده کثیری را به گروگان گرفت؟ تا صدای همه در بیاید؟
مگر در تعاریف ساده، روابط فرقه ای جز این تعریف شده است که:
روابط فرقه ای، عبارت از روابطی است که در آن یک فرد آگاهانه، افراد دیگر را وادار می کند تا به طور کامل، در خصوص تقریبأ همه تصمیمات مهم زندگی اش وابسته به او باشند!


در گروگان گیری های امروزی و در روش های فرقه ای، با لبخدی بر لب! با قدرت بیشتری نسبت به سلاح و چشم بند ودستبند، بر فکر و تصمیم گیری افراد تسلط پیدا می کنند!
روشهایی که امروزه اذهان را خام کرده و دست به سوءاستفاده های فکری و ذهنی می زنند، بسیار ساده تر از روش های تهدید آشکار است!
سوءاستفاده چی های مدرن! با فرم های مختلف کادربندی شده، همه را به انجام خواسته هایشان وادار می کنند!
در اسم و در ظاهر همه در یک سازمان به غایت انقلابی و تکامل یافته در حال مبارزه با یک حکومت ضد مردمی و غاصب هستند! همه داوطلبانه و کتبا مهر و امضاء کردند که می خواهند به مقر اشرف 3، منتقل شوند! همه ادعا می کنند که بالغ هستند و نیاز به وصی و قیم و خانواده ندارند! داوطلبانه به این سازمان پر افتخار! پیوستند و…
مدام یک حرف های دگم و تکراری را بلغور می کنند!
اما واقعیت چیست؟
واقعیت این است که در یک شکل پیچیده، توسط شیادانی! صدها و هزاران انسان گروگان گرفته شدند! همه اسیر ذهنی یک فرقه شدند! همه نیازمند بازپروری و بازسازی فکری هستند! فقط زمان کافی و شرایط آزاد، به دور از اجبارات فرقه ای می تواند، واقعیت ها را برملا و آشکار سازد! شدت مغزشوئی فرقه رجوی به حدی است که اکنون، حتی ایده ترک گروه برای خیلی ها، غیر قابل تصور شده است!
پس همه بیائید، دست به دست هم داده و در افشای حقایق بکوشیم! هیچ کس تا ابد در هیچ فرقه ماندگار نیست! همه روزی فرقه را ترک خواهند کرد! اما فرقه ها، همیشه به اندازه ای نیرو برای خود نگه میدارند، که بتوانند به حیات خفیف و خائنانه خود در شکل برده داری و شیادی مدرن، ادامه دهند…
فرید

خروج از نسخه موبایل