دیدار با خانواده مسعود بیرون رو عضو اسیر در فرقه رجوی در بهبهان

در مورخه 5/10/96 اعضای انجمن نجات خوزستان در شهرستان بهبهان با خانواده مسعود بیرون رو عضو اسیر در فرقه رجوی دیدار کردند.
دراین دیدار اعضای انجمن نجات خوزستان بعد از گپ و گفت دوستانه با اعضای خانواده بیرون رو و با تشکر از مهمان نوازی این خانواده توضیحات مفصلی درخصوص وضعیت اعضای فرقه درآلبانی داده و گفتند فرقه رجوی طی سالیان اعضای خود را بدنبال سرابی کشاند که فقط باعث از دست رفتن بیهوده عمر آنها شد.حال اکثریت اعضا درآلبانی متوجه شدن این موضوع شدند ودرپی آن هستند که خط خود را ازفرقه جدا وبدنبال زندگی خود بروند اما از طرف دیگر سرکردگان فرقه که ادامه حیات فرقه خود منوط به حفظ و نگه داشتن اعضا درحیطه فرقه می دانند همچنان با هر ترفندی سعی می کنند آنها را همچنان در حصار فرقه نگاه دارند که خوشبختانه با جدایی روز افزون اعضا از فرقه این مسئله ثابت شده که دیگر ترفندهای فرقه کارساز نبوده به همین خاطر سران فرقه آخرین حربه خود را بکار گرفتند آن هم این است که محل استقرارآنها را از شهر تیرانا به محلی با حصارهای بلند در20 کیلومتری آن ببرد که البته بازهم موفق نخواهند شد چون دیگراعضا متوجه شدند که نباید بیش ازاین عمرخود را درفرقه هدر دهند وخانواده ها می توانند به این مسئله امیدوارباشند که دوران فراق و بی خبری از فرزندانشان رو به پایان است.
آقای هوشنگ بیرون رو ضمن خوش آمد گویی به اعضای انجمن نجات گفت واقعا رجوی زندگی و جوانی امثال برادر مرا به نابودی کشاند و از اینکه شما مرتب ما را درجریان اخبار مربوط به وضعیت اعضا ازجمله برادرم قرارمی دهید بسیار ممنون هستیم. واقعا رجوی درحق ما خانواده ها که نگذاشت دراین سالیان خبری از برادرمان کسب کنیم خیلی ظلم کرد الان هم که سالهاست معلوم نیست کدام گوری رفته وعوامل و مسئولین گروهش دست از سر عزیران ما برنمی دارند. بهرحال ازاینکه شما تشریف آوردید منزل بسیار ممنون هستیم وما می دانیم که کار شما کاری است انسانی است وقطعا با کمک شما می توانیم برادرمان را ازدست گروه رجوی نجات دهیم.

خروج از نسخه موبایل