نگاهی گذرا به پیام پنجم رجوی و رو شدن ماهیت جنایتکارانه وی

رجوی مزدور بعد از سر برآوردن از خواب زمستانی اکنون سعی دارد با سریالی کردن پیامش عنوان کند که هنوز نمرده است!!!. وی در پیام مسخره خود سعی دارد باز هم به نیروهای وارفته خود در اشرف سه روحیه بدهد که هنوز کار تمام نشده است و از طرف دیگر به اربابان خود بگوید که برای مزدوری باز هم می تواند در خدمت آنان باشد هر چند این بار نتیجه نگرفتند ولی می شود دوباره سعی نمود!!!.

وقتی رهبری ایران در مورد دخالت غرب و شیوخ مرتجع عرب و فرقه تروریستی در فتنه اخیر گفت، رجوی خیلی خوشحال شد که نام فرقه وی را عنوان نموده و بعد گفت مگر ما نگفتیم که هنوز زنده هستیم.

گل تمام پیام های سریالی که رجوی طی این مدت تولید کرده و بسیار راضی بود نام بردن از فرقه تروریستی وی می باشد که آنان نیز در اغتشاشات اخیر دست داشتند. البته باید به این هم اشاره نمود که در جریان اغتشاشات اخیر نامی از فرقه تروریستی رجوی برده نشد چون به اندازه کافی مردم ایران از رجوی و فرقه تروریستی او نفرت دارند.

رجوی اکنون به مانند مورچه ای که ادعای خدایی می کرد و فکر می کرد اگر وی زنده نباشد دیگر دنیایی وجود ندارد به همین خاطر وقتی تپاله گاو یا خر بر روی وی ریخته شد دیگر دنیا را ندید و چشمانش سیاه شد اکنون رجوی هم همین حالت را دارد وقتی نامی از فرقه تروریستی در هر کجای دنیا شنیده شود عنوان می کند دیدید ما که گفتیم اگر ما نباشیم دنیا نیز وجود نداشته و سرپا نیست!!!. (خنده حضار)

وقتی رهبری انقلاب در مورد یکی از اضلاع مثلث می گفت که مجاهدین  بودند این حرف رجوی را خوشحال نمود چرا که وی در مورد جنگ عراق علیه ایران هم جز یکی از اضلاع خیانت و جنگ بود و در کنار ارتش صدام دست به کشتار سربازان ایرانی می زد و باید گفت که اکنون این ضلع مثلث عوض شده و به آمریکا و عربستان و فرقه تروریستی رجوی تغییر شکل داده است. اگر افتخار رجوی به مزدوری بودن در یکی از اضلاع مثلث می باشد همان بهتر که به مزدوری و جاسوسی بپردازد چون از بس در وضعیت وخامت باری فرقه رجوی بسر می برد که نام بردن از وی نیز برایش افتخار است!!.

در جای دیگری از اراجیف رجوی آمده است که ما تاکنون حتی یک ریال هم از عربستان و کشورهای دیگر نگرفتیم دروغ که حناق نمی آورد. مگر در مورد مستقل بودن از عراق آنرا تکذیب نکردید و همیشه عنوان  می کردید که مستقل هستید ولی وقتی گند فیلم های همکاری فرقه با نیروهای امنیتی عراقی رو شد به روی نامبارک خود نیاورده و آنرا دروغ عنوان نمودید. مگر فیلم های دریافت پول مسئولین شما از نیروهای عراق افشا نشده است که این گونه مطرح می کنید ما حتی ریال نگرفتیم البته حرف شما درست است شما یک ریال نگرفتید بلکه مقدار آن قدر زیاد است که به حساب نمی آید و بیشترشان دلار می باشد نه ریال.

در ضمن من خودم یکی از شاهدین این مسئله بودم که هر ماه هر قسمت به بانک های عراقی مراجعه کرده و چند کسیه بزرگ پول تحویل گرفته و به اشرف می بردند نکند این پولهای دوستان خارجی تان بود یا پولهای اهدایی صدام معدوم. سعی دارید چه کسی را گول بزنید؟ مگر خودتان در نشست های اشرف عنوان نکردید که در جهان هیچ گروهی وجود ندارد که وابسته نباشد؟

رجوی برای اینکه شیادی و فریبکاری خود را مخفی کند در پیام خود جواب درستی به آتش زدن مسجد و قرآن و پرچم نمی دهد و سعی می کند با رندی تمام از کنار آن بگذرد تا به اربابان خود بگوید که برای وی و فرقه تروریستی او آتش زدن پرچم و قرآن زیاد مهم نیست. مهم این است که هر جور شده حکومت ایران را سرنگون نمود حال اگر در این مسیر مساجد هم آتش بزنیم البته به این نکته باید اشاره نمود که اعضای فرقه تروریستی رجوی بعد از سی خرداد 60 به دستور رجوی به کشتار مردم بی گناه پرداختند و مردم را زنده زنده در اتوبوس سوزاندن و اکنون آتش زدن مسجد و قرآن برای آنها زیاد مهم نیست چون دیگر غیرتی ندارند که آتش زدن مسجد و پرچم و قرآن مهم باشد.

البته در مورد خوش رقصی به غرب باید به رجوی گفت که غرب در بازی های سیاسی فرقه تروریستی شما را به حساب نمی آورند و سعی دارند مانند دستمال مصرف شده از شما استفاده کرده و بعد به دور بیندازند. وقتی اکنون دلتان را به ترامپ خوش کردید کسی که حتی به لحاظ شخصیتی هم وضعیت خوبی ندارد و آخرین حرفهای زشت وی در مورد بعضی از کشورهای آفریقایی و آمریکایی نشان داد که وی بد دهن بوده و او یک چهره نژاد پرست می باشد. البته جنس شما با ترامپ یکی است هر دو به دنبال خونریزی و کشتار می باشید و به همین خاطر است که مریم قجر برای جنایت کاران غربی دم تکان می دهد.

تمام حرفهای رجوی در این پیام این است، دیدید بالاخره بعد از سی و شش سال دوباره مطرح شدیم و مانند همان مورچه بسیار مهم می باشیم و اگر ما نباشیم حتماٌ در تکامل تاریخ اتفاقی خواهد افتاد!!!.
در اینجا به رجوی تروریست پیشنهاد می کنیم که توطئه غرب و شیوخ مرتجع عربی و فرقه از بین رفته است و او می تواند برای شروع خواب زمستانی دیگر البته این بار تا آخر عمر وی می باشد به خواب فرو برود تا دیگر کسی صدایی از وی نشنود.

هادی شبانی

خروج از نسخه موبایل