تبریک به جامعه جداشدگان از فرقه رجوی درآلبانی

فرقه تروریستی رجوی بعد ازسقوط اربابش درعراق علاوه بربن بست سیاسی،ایدئولوژیک واستراژیکی با بحران جدایی روز افزون اعضایش هم روبرو شد که تا زمانی که درعراق حضور داشت با ترفندهای مختلف سعی نمود تا از فرار و جدایی آنها از فرقه جلوگیری کند.سران فرقه این را خوب می دانستند که اگر جلوی ریزش نیرو را نگیرند می تواند فروپاشی فرقه را درپی داشته باشد.زیرا سرکردگان آن با ایجاد فضای بسته وخفقان آور همراه با ایجاد ترسیم فضای رعب و وحشت ازدنیای بیرون سعی می نمود تا جلوی فرار و جدایی اعضا را از فرقه بگیرد و یکی از دلایل اصرار فرقه برای ادامه حضور در عراق همین بود که در انجا می توانست کنترل بیشتری بر روی اعضا داشته باشد.

اما درنهایت فرقه از اعراق اخراج و به کشور آلبانی انتقال یافت.شرایط آلبانی اما با عراق فرق می کرد زیرا دراین کشور آزاد دیگر سران فرقه نمی توانستند ترفندهایی که درعراق برای جلوگیری از جدایی اعضا بکار می بردند بهره ببرند وتنها اهرم فرقه درمقابل اعضا بکارگیری ترفند مالی بود به این صورت که سران فرقه دریک زد و بند خائنانه با کمیساریا و خریدن برخی از مقامات آلبانی پرداخت مستمری ماهیانه به اعضا را خود برعهده گرفتند به همین خاطر کسانی که قصد جدایی ازفرقه داشتند تهدید به قطع مستمری می شدند که متاسفانه اعضایی هم که بدلیل سالها حضور در زندان های فرقه درعراق از دنیای بیرون کوچکترین اطلاعی نداشتند مجبور به سکوت وادامه دادن مسیر با فرقه شدند البته تعداد قابل توجهی ازآنها آزاد زیستن را بر ادامه زندگی خفت بار در فرقه ترجیح داده سختی های زندگی دردنیای آزاد را پذیرا شدند که متاسفانه شرایط سختی متحمل شدند.اما ازطرف دیگر آنها دست ازتلاش برای گرفتن حقوق حقه خود برنداشتند تا اینکه بعد ازچند سال سرانجام با پیگیریها وشکایات مستمر موضوع دریافت مستمری ماهیانه خود را ازچنگ فرقه درآورده ونهاد کمیساریا موظف شد تا مستمری آنها را راسا پرداخت کند.که الحق باید این را بعنوان یک پیروزی بزرگ برای اعضای جداشده به حساب آورد که درپی آن می توان شاهد جدایی تعداد بیشتری ازافرادی که به همین دلیل مجبور به ماندن درفرقه شده اند باشیم.
قطعا درکسب این پیروزی پیگیریها وتلاش های افشا گرایانه خانواده های اسیران دربند فرقه وهمچنین دیگر اعضای جداشده ساکن درنقاط مختلف جهان بسیار موثر بوده که ازاین بابت هم باید به آنها تبریک گفت.باشد که با کسب این موفقیت ونقش برآب شدن آخرین ترفند فرقه رجوی ازاین به بعد شاهد افزایش روند فروپاشی فرقه رجوی و آزادی روز افزون دیگر اسیران دربند فرقه ضد انسانی رجوی وبازگشت آنها به زندگی نوین باشیم تا آنطور که خودشان دوست دارند مسیرزندگی خود را انتخاب کنند. و بعد ازاین موفقیت بدون شک حرکت فرقه رجوی به سمت فروپاشی و رفتن به قهر آقیانوس آرام شتاب بیشتری خواهد گرفت.آری سرنوشت فرقه ای که طی سالیان جز خیانت وجنایت نه تنها درحق مردم خود بلکه درحق اعضایش روا داشته بهتر از این نخواهد بود.
حمید دهدار

خروج از نسخه موبایل