مسلم است که ما نمیتوایم ادعای ابر قدرتی داشته باشیم

نام سرمقاله ی رسانه ی عمده ی رجوی،”معنی جنگ و غوغا بر سر حرفهای ظریف” نام دارد که درقسمتی از آن میخوانیم:
” داستان از این قرار است که ظریف طی یک سخنرانی در شورای روابط خارجی آمریکا، طبق معمول سعی کرد سخنانی باب طبع مستمعان خود، بر روال فریب و «غلط کردم گویی» بگوید. مثلاً بگوید که ما اهل مداخله و صدور تروریسم نیستیم، ما سودای ابرقدرتی نداریم…”.
اوچیزی جز اعلام مجدد سیاست دولت ایران نگفته واگر کسانی براو ایراد گرفته اند، نظر خودشان را گفته اند که این امر درایران بسیار متداول است.
کسی صحبت غلط کردن را بمیان نیآورد واین شما هستید که عمدا حرف دیگران را غلط تفسیر کرده اید.
آقای ظریف زمانی که گفته ما سودای ابرقدرتی نداریم، حرف بسیار درست ومنطقی زده است.
کشوری که هنوز انقلاب صنعتی نکرده وبه خودکفایی نرسیده، ابدا نمیتواند ابر قدرت باشد تا برای تحکیم این ابر قدرتی خود، سلطه گری وتروریزم هم آغاز کند.
و نیز:
“… دعوا بر سر دو خط است؛ بر سر زهر خوردن یا نخوردن در شرایط بسیار خطرناکی که از هر طرف رژیم را فراگرفته است. یک طرف می‌‌گوید با این وضعی که داریم پیش می‌رویم تا ۶ماه دیگر کار رژیم تمام است…جوادی آملی می‌‌‌گوید سیل می‌آید همه ما را می‌برد و…”.
وقتی افراد ساده ای مثل من، بدین نتیجه رسیده ایم که هرنوع عقب نشینی دربرابر سلطه گری بنام حکومت آمریکا، احتیاج به عقب نشینی های پی درپی وپایان ناپذیری دارد، مسلما حکومتیان ایران زودتر خیلی زودتر این نتیجه را دریافت داشته اند وظن غالب این است که آنها خواهند گفت:” مرگ یکبار وشیون هم یکبار”!
بنابراین شما سرمایه گذاری بیش ازحدی روی این کار کرده اید که برباد خواهد رفت و بیش ازگذشته مستاصل خواهید بود.
ضمنا حرف های آیت اله جوادی آملی درعرصه ی نقض برجام نبوده وتذکر او برای بهتر نمودن زندگی مردم بود.
درادامه:
“واقعیت این است که این وضعیت نتیجه شرایط داخلی و بین‌المللی است. در صحنه بین‌المللی هم سیاست مماشات از قدرت کنار رفته و دیگر کسی خریدار عشوه‌های امثال ظریف نیست…”.
دربرابر اقدامات دولت های ما که درمواردی ازباراستقلال طلبانه ی خوبی برخوردار بود، این سلطه گران هرگز مماشاتی با ما نکردند وتحریم ها وتهدید ها همیشه بقوت خود باقی بود ومن شخصا فکر نمیکنم که آقای ظریف نمیداند که” خود به خواب زدگان” را نمیتواند بیدار کند ومنظورش ازاین سخنرانی ها، روشن کردن افکار عمومی جهان و زدودن آثار تلخ ایران هراسی بوده وازاین جهت است که رفتارهای دیپلماتیک او باعث خرسندی هرایرانی وطن دوست و پاسداران منافع ملی ایران میشود و بالطبع رجوی ها را چنین برآشفته وخشمگین خواهد ساخت که دست به مقاله نویسی های مفتضح بزنند.
دیگر اینکه با آغاز چند قطبی شدن جهان، امکان مانور بیشتری برای ایران پیدا شده و وضع بین المللی اش، بمراتب بهتر از گذشته است.
وحید

خروج از نسخه موبایل