امیدوارم خبر رهایی برادرم از فرقه رجوی را هر چه زودتر بشنوم

هفته گذشته تعدادی از اعضای انجمن نجات استان مازندران با آقای قربانعلی محمدجان پور برادر یکی از افراد گرفتار در فرقه تروریستی رجوی به نام رحمان محمد جان پور در محل زندگی ایشان ملاقاتی داشتند. ابتدا اعضای انجمن آقای محمد جان پور را نسبت به اخبار خوشحال کننده درباره فرارهای مستمر از فرقه رجوی، اخبار جداشدگان و همچنین آخرین وضعیت فرقه تروریستی رجوی مطلع نمودند.

آقای محمد جان پور پس از شنیدن خبرها ضمن ابراز خوشنودی گفتند:” رجوی ها می خواهند با زور افراد را در فرقه نگه دارند اما این امکان پذیر نیست. این خبرهای خوشحال کننده از فرارها هم گویای این امر است که با زور نمی شود افراد را نگه داشت  و امیدوارم خبر رهایی برادرم را هم هر چه زودتر بشنوم. رجوی ها تا کی می خواهند به این ظلم خود ادامه بدهند. آنها تا کی می خواهند برادرم و دیگر اعضای گرفتار را به زور نگه دارند؟”

آقای محمد جان پور ضمن بیان علاقه خود به وطن، شهر و آبادی خود، صحبت هایش را این چنین ادامه داد:” هیچ جایی خانه و وطن انسان نخواهد شد. من اگر هفته ای یکبار به روستای خودمان سر نزنم گویی چیزی از من گم شده و آرام نیستم. مسلماً افرادی که در فرقه رجوی گرفتار شده اند نیز روزی این احساس در آنها زنده خواهد شد. هر انسانی اگر در وطن و سرزمین خودش باشد، هر مشکلی هم که وجود داشته باشد، باز هم خیلی بهتر از این است که گرفتار غربت و بیگانه باشد.”

پس از مدتی صحبت و گفتگوی صمیمانه، هر چند آقای محمد جان پور اصرار زیادی مبنی پذیرایی ناهار از اعضای انجمن داشتند اما بدلیل کم بودن وقت، اعضای انجمن ضمن تشکر از ایشان، آرزو کردند که با شنیدن خبر رهایی برادرشان، کام خانواده محمد جان پور شیرین شود.

خروج از نسخه موبایل