بار دیگر فرقه رجوی بور شد

فرقه رجوی وقتی استراتژی شکست خورده خود را که با مقاومت فزاینده جداشده ها وخانواده های اعضای گرفتاردرعراق حاصل شد در ورطه نابودی دید، ناگزیر به خواست عادلانه ومشروع اعضای ناراضی و خانواده هایشان مبنی برخروج از خاک ناامن عراق تن داد وهرچند حساب شده ومعامله یافته با دولت امریکا ودیگرلابیهای خود ؛ آلبانی فقیر و تهیدست وقابل مذاکره را انتخاب کرد شاید که بتواند ارتباط اعضای گرفتار نگون بخت را برای همیشه با دنیای آزاد خاصه خانواده هایشان قطع کند.

انتقال دلچسب اعضای نگون بخت ازعراق ناامن به دیار نامعلوم آلبانی با خیرات زیادی همراه بود چرا که آگاهی اغفال شدگان ازاسارت خود وفاصله گرفتن با تشکیلات سیاه رجوی، بالطبع ریزش فراوانی را بهمراه داشت طوریکه سران تشکیلات رجوی با محوریت مریم قجر را برآن داشت که درخصوص ممانعت ازریزش و خروج نیروها، راهکار مناسب ودرعین حال دهشتناک تری را بر نیروهای خود اعمال کنند وحاصل آن تفکر مافیایی چیزی نبود الا انتقال اجباری تمام اعضاء به خارج از شهر تیرانا در20 کیلومتری آن در منطقه مانز محل سابق نیروهای امریکایی و به زعم خود خواستند که بدین صورت پروژه ضد انسانی حبس تمام عیار نیروها را به اجرا بگذارند. طوریکه با پنهان کردن خود و پناه بردن در زندان کنترل شده مانز، از افشای حقایق در امان بمانند.

انگار دست خدا درهمه جا هست والبته که خواهد بود وچهره کریه و تروریستی رجوی را در انظار جهانیان به نمایش خواهد گذاشت.

با پخش مستند روشنگر تهیه کنندگان بیدار و انسان دوست امریکایی در پربیننده ترین شبکه تلویزیونی NBC به اتفاق حضور جداشدگان از رجوی؛ آقایان مسعود خدابنده و سعدالله سیفی و دیگریاران تلاشگر و حامی خانواده های اعضای گرفتار در فرقه رجوی،  دست رجویها بیش ازپیش رو شد و دیگر بار بور شدند و فهمیدند که با آویختن به جان بولتن و رودی جولیانی ودیگرلابیهای جنگ طلب ضدایران وایرانی، آبی برایشان گرم نخواهد شد وتحقیقا درمنجلاب خیانت به وطن خود، مضمحل ونابود خواهند شد.

فرصت را غنیمت شمرده و تقدیروتشکر خود وخانواده های مرتبط با انجمن نجات گیلان را از تهیه کننده مستند روشنگرعلیه رجوی و خاصه از جداشده های فعال آلبانی که درغربت با تحمل بسا دردها و رنجها، بارسنگین افشای چهره ضد ایرانی رجوی را به دوش می کشند، اعلام می کنیم  و صمیمانه دست مریزاد می گوییم و برایشان موفقیت روزافزون ازخدای منان طلب می کنیم.

پوراحمد

خروج از نسخه موبایل