فرقه رجوی نابخردانه میخواهد از یک قاتل قهرمان بسازد

محمد رضا ثلاث باباجانی در تاریخ 30 بهمن سال گذشته و در پی تجمع غیرقانونی آشوبگران در گلستان هفتم از خیابان پاسداران، با راندن اتوبوس به سمت مامورین ناجا، آنان را هدف تهاجم عمدی خود قرار داده که منجر به شهادت سه نفر از ماموران به اسامی گروهبان یکم رضا امامی، گروهبان یکم محمدعلی بایرامی و سرباز وظیفه رضا مرادی شده بود.
نامبرده در جریان تحقیقات، ضمن اقرار به عمدی بودن اقدام خود از جمله راندن و هدایت اتوبوس به سمت ماموران ناجا، علت را عصبانیت و خشم اعلام کرده است که بنا به درخواست کیفرخواست وهمچنین تقاضای قصاص اولیای دم ومردمان ایران، درسحرگاه دوشنبه گذشته به دارمجازات سپرده شد.

برغم پذیرش عمل جنایتکارانه به شهادت رساندن داعش گونه سه تن ازماموران ناجا ازجانب معدوم و عجز و ناتوانی محمدرضا ثلاث در دادگاه کیفری بمنظور دریافت عفو و بخشش، فرقه جنایتکار رجوی دجالانه اذعان داشت:”محمد رضا ثلاث از دراویش گنابادی بیگناه بوده وجرم های منتسب به او حقیقت ندارد و ایشان درهنگامه اعدام با شعار الله اکبر خنده هم کرده است!!”.
رجوی های وطن فروش که سابقه انقلابی قلمداد کردن داعشی های تروریست را در پرونده خود دارند، نابخردانه درپی تبرئه محمدرضا ثلاث، آدم کش بی رحم برآمدند تا بگویند ماهم هستیم وآدمکشی و زیرگرفتن مردمان بیگناه و قلع وقمع کردن هر آنکس که علیه ما باشد، ازدیرباز از اهداف تروریستی وآرمان های ما بوده وهست وخواهد بود.
پوراحمد

خروج از نسخه موبایل