نامۀ همایون کهزادی به سفارت آلبانی در فرانسه

سفارت محترم کشور آلبانی در فرانسه،
با سلام
اینجانب یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین هستم که افراد آن در حال حاضر در کشور آلبانی سکونت دارند و من مدت زیادی در اسارت این فرقه در عراق بودم.
وقتی که شنیدم آقای پاندولی مایکو وزیر امور مهاجرین آلبانی هم در شوی تبلیغاتی مجاهدین بوده وسخنرانی کرده با خودم گفتم آیا واقعاً از طرف دولت آلبانی به این شو تبلیغاتی فرستاده شده ورسمی است یا مثل دیگران پول هنگفتی برای این کار گرفته است زیرا یک شخصیت که در دولت آلبانی پست ومقام دارد نباید با فرقه ای که سالیان در لیست ترویستی بوده والان در کشورش به کمک کمیساریا ودولت عراق وامریکا در آنجا به زور به آن‌ها پناه داده شده است از آن‌ها حمایت کند. زیرا چنین چیزی تعریف نشده است وهیچ شخصیتی این اجازه را ندارد با گروه یا حزب یا سازمانی که جنگ طلب وقبلا در لیست تروریستی بوده همکاری کند که دولت آلبانی باید پاسخگوی این کار باشد که به چه منظوری با این فرقه همکاری کرده است وهدف آن مشخص شود زیرا کسانی که در این شو تبلیغاتی شرکت کرده‌اند قبلا هم با زبان خودشان اقرار کردند که برای هر سخنرانی مبلغی پول دریافت میکنند.
پس آیا آقای پاندولی مایکو با چنین نیتی رفته است یا بطور رسمی واز طرف دولت آلبانی این کار صورت گرفته است ولی به نظر میرسد که این شخص یعنی آقای پاندولی مایکو با مسئولیت خودش واهداف خودش این کار را کرده است اما اگر غیر از این باشد دولت آلبانی باید مراقب کشورش باشد زیرا دقیقاً بلایی که بر سر مردم ودولت عراق توسط این فرقه آمد برسر آن‌ها نیز خواهد آمد وبدانند که در امور داخلی آلبانی دخالت میکنند ودیری نخواهد گذشت که در کشور آلبانی احزاب ودسته های بسیاری راه اندازی خواهد شد وانگاه دولت آلبانی توان جمع کردن این‌ها را نخواهد داشت زیرا تجربه نشان داده است که این فرقه مهارت بسیار بالایی در این زمینه‌ها دارد ومیتواند ظرف مدت کوتاهی آلبانی را به عراق تبدیل کند لذا از دولت آلبانی میخواهیم که مراقب شخصیتهای دست‌اندرکار خود باشد واجازه ندهند که آلبانی هم جای تاخت وتاز این فرقه شود.
تنها کسانی میتوانند خطر این فرقه را حس کنند که با شگردها وفریب کاریهای آن‌ها دست وپنجه نرم کرده باشند وتنها ما هستیم که آن روی این فرقه را میتوانیم ببینیم وبه شما وشخصیتهای دولت شما هشدار میدهیم که نگران کشور خودتان باشید زیرا این سازمان آتش زیر خاکستر است و اگر به آن‌ها میدان دهید روزی میرسد که دیگر دیر شده است.
همایون کهزادی

خروج از نسخه موبایل