بازهم نمایش خیمه شب بازی در جمع تعدادی آواره ی بی خانمان

طبق معمول هر ساله صرف پول های به دست آمده از خیانت و گدایی در اروپا و نمایش موجودیت فرقه تروریستی رجوی و جمع آوری تعدادی ایرانی و غیر ایرانی خارجه نشین و بی خانمان و تعدادی سخنران اجاره ای و تکرار سیرک مریم قجر دردی از ریزش و فروپاشی نیروهای اسیر به جان آمده دوا نخواهد کرد.

مریم قجر فکر می کند با این برنامه ها می تواند سرپوشی بر خیانت و جنایتشان بگذارد و در دل ملت شریف ایران جا باز کند؟! آیا مریم قجر عضدانلو همسر سوم رجوی فراری از شوهای مسخره و گردهمایی های هر ساله اش نتیجه ای حاصل کرده که آن را تکرار می کند.
همه می دانیم که تلاش بی وقفه مریم قجر و هزینه های سنگین جمع آوری تعدادی کارتون خواب، برای آرام کردن نیروهای وارفته اش در قرارگاه اشرف3 در آلبانی است. زهی خیال باطل! نیروهای به ستوه آمده از ظلم فرقه ضد بشری و بیگانه پرست رجوی هیچ چیز آرامشان نمی کند جز رهایی از اسارت ذهنی و جسمی این دراکولاهای خون آشام (مریم و مسعود)، پس بزک کردن مریم در سیرک هرساله خود جز بی آبرویی و منفور شدن پیش ایرانیان داخل و خارج کشور دستاوردی به همراه نخواهد داشت.
جمله ی تکراری و کلیشه ای مریم قجر، توهم سرنگونیست که سال ها است تکرار می شود و نتیجه ای نداشته است.

خروج از نسخه موبایل