پیام مسعود رجوی از دیار باقی در گرماگرم اعتراضات

این روزها که در پی تحریم های جدید امریکا و کاهش ارزش پول ایران و بر هم خوردن تعادل سیاسی بین المللی در حوزه ی اقتصاد، بخش زیادی از فرایندهای توسعه در ایران دست خوش تغییر قرار گرفته است و مشکلات معیشتی مردم را تحت فشار قرار داده است، شاید شیرین ترین روزها برای مجاهدین خلق باشد.

رکود اقتصادی و نارضایتی مردم ایران هدف اصلی امریکا برای به زانو درآوردن ایران است و مجاهدین خلق بارها از این سیاست حمایت کرده اند. آن ها همواره برجام را مدارا با حکومت ایران می دانستند و خواستار لغو آن بودند و اعلام خروج دانلد ترامپ از برجام چون خون تازه ای بود که در رگ های فرقه ی مجاهدین خلق دمیده شد.

ماشین های تبلیغاتی مجاهدین خلق که کار اصلی شان بزرگ نمایی اخبار اعتراضات و اعتصابات کارگران کوچکترین کارگاه ها در دورافتاده ترین مناطق ایران بوده است امروز خوراک تبلیغاتی پرملاطی به دست آورده اند که با عناوینی چون” اوج گیری قیام” روح تازه ای به فضای کسالت بار و اخبار تکراری رسانه هایشان بخشیده است. مریم رجوی ادعا می کند که” قیام آفرینان، به چیزی کمتر از آزادی خلق و میهن رضایت نمی دهند.” این در حالی ست که برای بیشتر شهروندان معترض ایرانی بهبود وضع معیشتی و مبارزه با فساد اقتصادی و گرانی کالا تنها هدف اعتراضات است. درفضای مجازی می توان مشاهده کرد که  تأکید بر مسالمت آمیز بودن و عدم خشونت ورزی در هنگامه اعتراضات از اهمیت زیادی برخوردار است. اما عوامل فرقه ی رجوی همچون اعتراضات سال 88، به دنبال خشونت ورزی و تولید شهید و مجروح از تظاهرات پراکنده در شهرهای ایران هستند. با این حال به نظر می رسد که تظاهرکنندگان در این باره هشیار هستند، حتی در توئیت هایی که دعوت به تظاهرات می کنند، با هشتک” نه به مجاهدین” بر بی اعتباری مجاهدین خلق در دید ملت ایران تأکید می کنند.

مجاهدین خلق به نحو مضحکی از قیام سراسری دم می زند و از مسعود رجوی مرحوم شده پیام منتشر می کند. مسعود رجوی که معلوم نیست که پس از 15 سال ناپدیدی و حتی پس از اعلام مرگش توسط دوست نزدیک مریم رجوی، شاهزاده سعودی ترکی فیصل، چگونه به محض بروز اعتراضات در ایران، سر از خاک بر می آورد و پیام” مشت در برابر مشت، حمله در برابر حمله، آتش در جواب آتش” می دهد و ادعا میکند که خلق قیام می کند.

سران فرقه رجوی با تحمیق خود و مخاطبان اندکشان، انکار می کنند که همواره به دنبال تحریم و ایجاد فشار اقتصادی به ملت ایران و حتی حمله ی نظامی به ایران بوده اند اما نمی توانند خوشحالی خود از رنج مردم ایران را پنهان کنند. اکنون برای آن ها فرصتی فراهم شده  که باز هم راه حل نارضایتی های اقتصادی مردم،را” شورشگری حداکثری” اعلام کنند. پیام مسعود رجوی در مورخ 11 مرداد 97 نشان می دهد که رنج کشیدن مردم ایران  و نارضایتی های معیشتی آن ها می تواند حتی مرده های مجاهدین خلق را جان تازه ببخشد!

مزدا پارسی

خروج از نسخه موبایل