رجوی بساز بفروش سیاسی و یک اپورتونیست واقعی است

سالهای متمادی است که رجوی با اظهارات تهی و ترفند های سیاسی محض سعی دارد تا در بزنگاههای مختلف سیاسی آب را گل آلود و به نفع خود ماهیگیری کند. به عنوان مثال در جریان ضربه سخت سال 1350 و دستگیری مهره های اصلی و بالاخره اعدام بنیانگذران، در حالیکه مجاهدین بدلیل فقدان رهبریت با خطر اضمحلال جدی سیاسی روبرو بودند! مسعود رجوی شرایط سیاسی را غنیمت شمرده و بلافاصله به جهت مطرح کردن خود، با طرح عنوان اینکه ضربه سال 1350 یک ضربه اپورتونیستی بوده و هدفش انشعاب و ایجاد تفرقه به جهت گرایشات کمونیستی طراحی گردیده، موفق شد با فرصت طلبی جایگاه سیاسی خود در آن زمان را پی ریزی نماید. و این سناریو در پروسه های مختلف سیاسی تکرار گردید. در شرایط فعلی که در برخی از شهرهای میهن برخی از مردم صرفا به جهت اعتراض به وضعیت معیشتی و صنفی خود تجمعات مسالمت آمیزی بر پا می کنند. ته مانده های باند رجوی با پیروی از مسعود رجوی که بساز بفروش سیاسی و یک اپورتونیست واقعی است، سعی دارند با فرصت طلبی محض اخبار دروغین مبنی بر وجود اعتراضات گسترده و شروع دور جدید تجمعات مردمی، اوضاع را در کشورغیر قابل کنترل وانمود نمایند. ماهیت شما برای حتی نسل های جدید کشورمان روشن و مبرهن گردیده که هدف فرقه رجوی ارمغان آوردن رفاه و آسایش برای ایران و ایرانی نبوده و فقط برای جاه طلبی مسعود و مریم رجوی، خود را با شرایط سیاسی روز مطابقت می دهید که لحظات را شکار و در این مسیر حتی مردم را قربانی زیاد خواهی خود بکنید.

خروج از نسخه موبایل