دیدار و گفتگوی هیأتی از جداشدگان فرقۀ رجوی با مسئولین سفارت آلبانی در پاریس

بعد از ظهر روز سه شنبه 2 اکتبر 2018 برابر با 10 مهر 1397 هیأتی از اعضا و مسئولین جدا شده از سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) شامل آقایان قربانعلی حسین نژاد عضو و مترجم ارشد سابق رهبری سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) و آقای غفور فتاحیان عضو قدیمی جداشده از فرقۀ رجوی در پاریس در محل سفارت آلبانی در فرانسه با مسئولین این سفارت دیدار و گفتگو کردند.

در این گفتگو که به مدت یک ساعت به طول انجامید اعضای هیأت موضوع اعمال محدودیت رهبران سازمان مجاهدین (فرقۀ رجوی) علیه افراد آن در یک کشور و جامعۀ آزاد اروپایی مانند آلبانی در حق دیدار و تماس آنان با دنیای بیرون و در درجۀ اول با خانواده هایشان را مطرح کردند و گفتند که اکنون آقای مصطفی محمدی و خانم محبوبه حمزه پدر و مادر خانم سمیه محمدی اسیر و گروگان فرقۀ رجوی بیش از سه ماه است در کشور شما منتظر دیدار با فرزندشان هستند، آیا دولت شما مسئولیت در قبال این وضعیت ندارد و خانواده ها باید برای دیدار با فرزندانشان چه کار کنند.
مسئولین سفارت آلبانی ضمن اینکه اطلاع خود از حضور این پدر و مادر و انعکاسات گستردۀ رسانه ای آن را مورد تأکید قرار دادند گفتند که دولت ما واقعا از دست این گروه درمانده شده و همۀ خانواده ها همین شکایت را دارند و از این گروه نسبت به جان فرزندانشان چه آنها که داخل آن هستند و چه آنها که جدا شده و به گفتۀ پلیس ما از طرف رهبری گروه تهدید به قتل شده اند نگران هستند و دولت ما در حال بررسی این مشکل بزرگ کشورمان می باشد.
اعضای هیأت ضمن تشکر از مسئولین سفارت آلبانی در پاریس خواستار رساندن نگرانی دوستان و خانواده های اسیران این فرقه و دوستان جداشده ها به مقامات آلبانی شدند و مسئولین سفارت قول دادند که این خواسته و نگرانی را به دولت متبوعشان منتقل کنند.

خروج از نسخه موبایل