اسلام خواهی مجاهدین، نعل وارونه زدن و عین ارتجاع است

مدتهاست فرقه رجوی با سیاست و دودوزه بازی میخواهد چهره مرتجع و بنیاد گرایانه فرقه اش را در پشت کلمات روشنفکری پنهان کند. گوئی فرقه رجوی به ادراک جدیدی از اسلام رسیده است که سایر علما اعم از تسنن و شیعه از رسیدن و درک آن عاجز بودند! و اکنون این نوابغ قرن، آنرا بداهه از منبع فیض دریافت نموده اند. و می خواهند تمامی پرده ها را از دین را کنار زده و چهره دموکراتیک و نوعی از اسلام را به دنیا معرفی کنند.
باز داستان ساده و تکراری اسلام خوب و اسلام بد یا بعبارت دیگر داستان موش و گربه که در دنیای سیاست باعث کسب و کار و نهایتا جنگ ویرانی میشود. بارها مسعود رجوی گفته و اظهار کرده که جنگ ما با رژیم اسلامی جنگ ایدئولوژیک است و تا به امروز با این مفاهیم تمامی کشتارها و جنگ و خونریزیهای خود را توجیه کرده است. مصادیق آن زیاد است؛
اسلام مارکسیستی، اعتقاد به جنگ مسلحانه و تروریسم، اعتقاد به اعدام انقلابی مردم و پاسدار کشی های سالهای ۶۰ به بعد
تهدید منتقدین به مرگ و اعدام انقلابی و مجازات
نماز و روزه اجباری و حجاب اجباری در مناسبات
انقلاب ایدئولوژیک، طلاقهای اجباری از بین بردن خانه و خانواده، تفتیش عقاید در نشستها
هر یک از مفاهیم فوق نشانی از غیر اسلامی و دموکراتیک بودن باورهای دینی فرقه رجوی است.
در دنیایی که ملاک سنت و قرآن است خواه ناخواه در تضاد منافع در تعریف و تحلیل از قرآن و سنت اختلاف نظرهای بسیاری خواهد بود. مسعود رجوی در نشستهایش به صورت عریان و آشکار میگفت بعد از انقلاب ایدئولوژیک و طلاقهای اجباری زنان مجاهدین در حریم من یعنی رهبری عقیدتی هستند.
با این اوصاف باید پرسید؛ مجاهدین از کدام اسلام دم می زنند؟! در این سال ها به تجربه دیده شده بجای تقسیم بندیهای اسلام به خوب و بد! باید باور و ایمان به حق حیات داشته باشیم باید به همه آدمها حق حیات داد نه مثل داعشیها که معتقدند شیعیان کافرند یا باید سنی شوند یا خون آنها مباح و حلال است و نه مثل مجاهدین که معتقدند بدون اعتقاد به اسلام دمکراتیک آنها مبارزه معنایی ندارد.
بله نباید با کلمات مردم را فریب داد چیزی به نام اسلام دموکراتیک وجود ندارد. دنیا، دنیای تعادل قواست و رجوی هزار بار از داعشیها بدتر است و اگر روزی دستش به قدرت برسد هزار بار از داعشی ها وحشی تر و خونریزتر خواهد بود.

خروج از نسخه موبایل