گلریزان نمایشی سازمان برای جلب افکار عمومی و خروج از انزوا

بی تردید همگان می دانند که هدف سازمان از این گلریزان نه دریافت کمک های مردمی بلکه برای جلب افکار عمومی برای برون رفت از انزوا و بن بست های سیاسی، برنامه ریزی شده است واصولا سازمان با دریافت کمک های شاهزاده های سعودی و سایرین نیازی به این مبالغ ندارد. پس چه اهدافی را در این نمایش تعقیب می کند:

خروج از نسخه موبایل