باز هم سرمایه گذاری باند رجوی برای مراسم چهارشنبه سوری

سالهاست که این گروه منفور برای اغتشاش آفرینی در این روز که شاید پرنشاط ترین روز برای مردم ایران باشد، ازمردم ایران دعوت میکند.
که چه بشود؟
مردم ازنشاطی که خاص این روز است، بی بهره بوده و بجای آن با آتش زدن مکان ها و …، با پلیس درگیر شده وحوادث خطرناکی بیآفرینند و این جشن خود را به عزا تبدیل کنند.
این دعوت و درخواست شنیع، نشان از ضد مردمی بودن باند رجوی دارد و نشان میدهد که مشاهده ی خنده برلبان مردم، چگونه رجوی ها را بد حال میکند.
اینکه درمراسم چهارشنبه سوری، کارهای بعضا خطرناکی میشود، یک واقعیت است!
اما مراسم سال گذشته، مدنی تر از سال های قبل انجام شد ومیزان تلفات وصدمات وارده بطور قابل توجهی کاهش یافت وانتظار میرود که امسال هم بهتر ومدنی تر از سال گذشته برگزار شود.
دیگر اینکه مردم ایران دراین مراسم و این روز، هرکاری را که دوست داشته باشند، از شورش و ایجاد دل چرکینی وایجاد کدورت ونفاق گریزانند.
درچنین شرایطی است که باند رجوی با این توهم که شاید این بار آبی برایش گرم خواهد شد، بیانیه صادر کرده ومردم را به شورش وآتش زدن پوسترها و …، فراخوانده است.
مسلما که اجرای این رهنمودها، چهارشنبه سوری مردم را خرابتر از روزهای عادی خواهد کرد و از آن روست که مردم برای این فراخوان ها تره ای هم خرد نخواهند کرد ونتیجه:
نتیجه اینکه باند رجوی عرض خود میبرد وامثال مرا به قبول زحمت نوشتن این یادداشت کوتاه وا میدارد. همین!
سعید

خروج از نسخه موبایل