روزه و نماز تعطیل، فقط پاسدار و پیشمرگ بکشید

فتوای 30 سال پیش رجوی و فتوای امروز داعش دوروی یک سکه

اخیرأ خلیفه داعشی ها دریک سایت مرتبط فتوایی صادر نموده مبنی بر اینکه ماه رمضان نیروهای رزمی داعشی روزه ماه رمضان خود را افطار کنند ولازم نیست روزه دار باشند چون روزه قدرت جسمی آنها را درصحنه رزم تحلیل می برد وباعث ضعف در عملیات ها می شود. درادامه این فتوا آمده که زنان در طول رمضان حق بیرون آمدن ازخانه را ندارند صرفأ بعد از افطار وهمراه یک اسکورت محرم می توانند ازخانه خارج شوند.
دقیقأ چند وقت پیش انجمن شاخه کرمانشاه مطلبی را ازطرف یک جداشده از فرقه رجوی بر روی سایت انجمن نجات درج نمود. که خاطره آن جداشده به مناسبت عملیات کرد کشی درعراق درسال (69 و70) بود.
تیتر مطلب مربوط می شد به فتوای رجوی درماه رمضان آن سال که مصادف با عملیات مروارید (کردکشی) بود.
تیتر به این مضمون بود” روزه و نماز تعطیل، فقط پاسدار و پیشمرگ بکشید”
رجوی هم دقیقأ درآن سرفصل توجیهاتی داعشی درخصوص ضعف جسمانی وعدم تمرکز درصحنه رزم را علت لغو ومنتفی کردن روزه رمضان عنوان کرد وفتوایی برای افراد فرقه اش صادر نمود.
این ماهیت ها فی الواقع نماد جهالت وارتجاع فرقه ای ومادون انسانیت درمناسباتی مثل مجاهدین وداعش است که دراین گونه مناسبت ها روی هم می افتند.
رجوی درادامه فتوای خود درسال 70 گفت هنر هر رزمنده مجاهد این است که بیشتر بکشد وحتی از غنیمت واموال به دست آمده هزینه یگان خود را تامین نماید (دستور غارت اموال واحشام روستاییان)
وهمچنین زیرتانک گذاشتن عشایر بی دفاع وبه توپ بستن خانه های شهروندان وقلع وقمع مردم عادی! شاخص شجاعت نیروهایش را پذیرش بی چون وچرای تعطیلی روزه ونماز وقتل عام هرنیروی نظامی وعادی درمقابل فرقه مجاهدین.
دقیقأ آنروی سکه رجوی ابوبکر البغدادی خلیفه ی داعش است که بعد از فتوای افطار روزه وتعطیلی آن وناموس ومال ومنال همه را به رزمندگان تروریست داعشی حلال کرده است.
این دوروی سکه فرقه مجاهدین وداعش خونریز درقانونمندی های تروریستی مشترک ودر فرهنگ وتاکتیک واستراتژی انسان کشی هم یک رویکرد وعملکرد داشته اند.
همانگونه که مردم ایران 4 دهه پیش رجوی را شناختند واو وفرقه اش را ترد نمودند اکنون همه دنیا داعش را هم به خوبی شناختند. جهت اطلاع اکثر مردم ایران وقتی بخواهند از رجوی اسمی ببرند اینک می گویند رجوی داعشی ویا مریم داعشی. این همان روی هم افتادن دو روی سکه است.

خروج از نسخه موبایل