مجاهدین رجوی، ابراز دوستی به دشمنان را هنر زیستن میدانند

آقای عزیز فولادوند که ازادوات مسعود رجوی است، تلاش کرده با اظهار فضل درمورد مسائل انسانی واجتماعی از قبیل ماهیت، هویت، خصلت همبستگی، دموکراسی و … طرف را خام کرده وبه نتایج دلخواه خود برسد ؟!
ازاین رو یک مطلب 7صفحه ای مملو ازنقل نظریات دیگران درمورد این مقولات را سرهم بندی کرده تا مثل همه ی هم زنجیرهای معنوی اش – زنجیریان رجوی – بدین نتیجه ساده وبی ارتباط با این تعاریف برسد که باید برای اصلاح مشکلات کشور،به فرقه ی رجوی ،” آری” گفت!!
او مینویسد :
” هنر زیستن درجهان اکنون، در ظرفیت برقراری روابط متقابل با جهان خارج بارز می شود. در این نوع «زیستن» مجاهدین کار نامه ای بسیار درخشان دارند”.
رابطه ی شما با جهان خارج بشدت محدود است وآنچه که رابطه معرفی اش میکنید ، تعیین قرار مدارها با روسپیان سیاسی وسرویس های امنیتی همراه با داد وستدهای کثیف معمول است و خدا داند که این کارها، چرا باید ظرفیت زیادی را بطلبد.
اعضای دو سه هزار نفری باند رجوی کوچکترین ارتباطی با جهان خارج- حتی اعضای خانواده ی خود- ندارند وازهمین روست که به احتمال بسیار قوی منزوی ترین جریان روی زمین است.
ازاین بابت هم صحبت ازروابط متقابل ، یاوه گویی به شمار میرود!
بازهم :
” اتحاد در میدان عمل محک می خورد، این قانونمند است. میدان عمل مانع بروز و رشد فرصت طلبی است. فرصت طلبانِ پُرگوی از ورود به عمل هراسانند”.
دیگران که نمیخواهند کار خود را درتعریف چشم و ابروی مسعود و مریم و گذاشتن قرار ومدار با قسی القلب ترین دشمنان ایران وتحریک مداوم شان به جنگ اقتصادی- بمثابه نسل کشی- و جنگ نظامی ، تعریف کنند ، درکدامین سپهر سیاسی میتوانند با شما متحد شوند؟!
دوباره :
” دمکراسی در باریکترین فهم آن یعنی اطاعت و عدم سرپیچی، ارجح دانستن حقوق جمع بر فرد، پذیرش انظباط، پایبندی به وظایف و تعهدات، اطاعت از مافوق، داشتن روح جمعی، دیسیپلین و جمع پذیری، کوشا بودن، خلاق و مولد بودن، ظرفیت انتقاد از خویش و در عالی ترین نقطه «پرداخت فدا». شاخص و شاقول فرهنگی دمکراتیک «پرداخت فدا» است”.
ساده ترین تعرف دموکراسی، حکومت مردم است و آنچه که شما شمرده اید، ظاهرا باید قانون باشد ونه دموکراسی!
اگر دموکراسی واقعی- نه صوری وفرمال- درکار باشد، قوانین موجود عین خواست آحاد مردم است و پذیرش آن ازطرف مردم ، قبول نظرات وکلا ونمایندگان همین مردم اند که میتوانند به هنگام تخطی این وکلا و نمایندگان ، آنها را عزل کنند!
یعنی اینکه قبول یک قانونی که در شرایط دموکراتیک واقعی تصویب شده ، اطاعت بدان معنی که شما تصورش را دارید ، نبوده وتنها صحه گذاشتن بر رای و عمل خود شهروند است.
شما از ظرفیت انتقاد صحبت نکنید که عاری از آن هستید وبا خصلت تشکیلاتی تان ناسازگار است!
سپس :
” زمان آری گفتن به «طرح جبهه همبستگی ملّی» فرا رسیده است… تعهد به فرهنگ «فدا» و ایمان به «دمکراسی»، تحقق جبهه همبستگی را امکان پذیر می نماید. می توان با حفط «هویت» خویش و یافتن «تشابه» هات با این نیروی بغایت جدی، امر سرنگونی را کیفا ارتقاء داد تسریع نمود…”.
در زمانی که شما در درون صفوف خود ، خصلت همبستگی ندارید ، خارج ازاین چهارچوب قرار داشته و جواب دهید که ما قرار است به چه کسی” آری” بگوییم؟!
باند رجوی دشمن دموکراسی- حتی درسطح صوری اش- بوده وبنابراین ، واز این رو این فراخوان شما دربین خودتان هم نامفهوم است.
تشابه مردم با شما در خصایص وغریزه های حیوانی – خوردن ،استراحت کردن و … است وآیا دموکراسی دردنیای حیوانی مفهومی دارد که تبدیل به هژمونی گردد؟!
پس باید این مزیت ها را فارغ از حضور شما و درجاهای دیگر جستجو کرد واین کار به چه درد شما میخورد؟!
صابر

خروج از نسخه موبایل