رجوی ها هذیان می گویند

سازمان ضد بشری و ضد ایرانی رجوی که در سراشیبی هولناک سقوط قرار گرفته و در اوج ناامیدی از اربابان خود و بنا بر تهدید های آمریکا علیه ایران در سال گذشته و با وعده سقوط نظام در بیست و دو بهمن 97 و بازهم تحلیل های آبکی مریم رجوی نزد نیروهای به جان آمده در اسارت این فرقه بدنام، بور شد و سر در لاک خود فرو برد.
حال حمله به نفتکش ها را با آب و تاب به ایران نسبت داده و سعی می کند که آمریکا را علیه ایران بشوراند. در صورتی که بارها ترامپ آب پاکی را روی دست آنها ریخته و حتی حمایت جان بولتون شخصیت اجاره ای از فرقه کم رنگ شده و به فراموشی سپرده می شود.
سخنگوی بی مقدار فرقه در اوج آشفتگی چنین گفت: ایران با اطمینان از این که آمریکا جنگ نمی خواهد ، این اقدامات را انجام می دهد.
در ادامه این هذیان گویی فرقه در سایت بی محتوایش چنین نوشت: دک و دنده این نظام را باید درب و داغان کرد!!!
حال دقت کنید از شکل گفتاری و موضع گیری این فرقه رو به زوال! معلوم است که در چه شرایط روحی وخیمی به سر می برد ، این هم عاقبت خیانت و جنایت علیه وطن و هموطنان خود و این عاقبت به شری و پادویی برای آمریکا و اسرائیل و امثالهم و رسیدن به پشت دیوارهای هیچستان ارزانیشان باد.

بادا که شاهد خروج تمامی اسرای در بند این دراکولاهای خون آشام باشیم.

خروج از نسخه موبایل