جولیانی :هیچ کشوری آلترناتیوی درایران شناسایی نکرده

از سال تاسیس شورای دست ساز رجوی و فرار از ایران و فعالیت های خارجه و فاز مزدوری درعراق و تاکنون که کوچ مجاهد و شورا به زیر قبای امپریالیزم امریکا است حدودأ 40 سال می گذرد و رجوی ها شب و روز ودرهر بزم فرقه ای مدعی تنها آلترناتیو درایران هستند.
اما نکته جالب اینکه در شوهای مسخره اخیر همین فرقه در مانز آلبانی رودی جولیانی حامی سرسخت فرقه می گوید:” جای تاسف دارد که هیچ کشور وسیاستی درجهان آلترناتیوی را درایران شناسایی نکرده” ومی گویند اگر دولت ایران را تغییر دهند آلترناتیوی وجود ندارد.
این اعلام رسمی رودی جولیانی آب سردی است برسر فرقه که طی 40 سال گلو پاره کرده که تنها آلترناتیو هستند. جولیانی گفت هیچ کس تا کنون آلترناتیوی برای ایران به رسمیت نشناخته است.
آلترناتیو رسمی وقانونی آن است که مورد اعتماد وحمایت عامه مردم باشد ویا بطور انقلاب ویا بطور انتخابات و رای و رفراندم قدرت را بدست بگیرد.
اما آلترناتیو مورد نظر فرقه رجوی که 40 سال مدعی آن هستند آلترناتیو غیرقانونی و زوری و از راه قدرت خارجی پیگیری شده و می شود.
مثلا رجوی می خواست از فرصت جنگ ایران وعراق به قدرت برسد و آلترناتیو رژیم ایران گردد و یا اکنون امیدش جنگ منطقه ای با ایران واشغال ایران وسپردن قدرت به مجاهدین واینگونه انتقال قدرتی را می خواهد وخود را اینگونه آلترناتیو جا می زند.
البته نه کودتا ونه انقلاب ونه اشغال در ایران واقعی نبوده ونیست واز طرفی هم رجوی منفورترین تشکیلات درایران شناخته شده است.
قدرت های جهانی بطور واقعی به این نتیجه رسیده اند که آلترناتیوی وجود ندارد و جولیانی هم درهمایش وجلسه فرقه رجوی هیچ وقت نگفته فرقه رجوی آلترناتیو است بلکه اومی گوید از این ها می توان استفاده وحمایت کرد.
درآخر نتیجه می گیریم که رجوی حتی یک نفررا که آنهم حقوق بگیر خود یعنی جولیانی را هم نتوانسته قانع کند وفریب دهد وآلترناتیو سازی نماید بلکه حرف هایش جنبه تبلیغی پوچ دارد.
شاید هم این بارجولیانی با این جمله عدم وجود آلترناتیو خود را از حرفهایی که فرقه رجوی از جانب وی مبنی بر برسمیت شناختن آنها به عنوان آلترناتیو است را تبرئه نموده باشد.

خروج از نسخه موبایل