یک نفر از آمار خانه سالمندان مجاهدین کم شد

آذراکرمی به قربانیان رجوی پیوست

سایت رجوی با تقلای نابخردانه ورندانه آسمان وریسمان را بهم بافت ودرخصوص مرگ عبرت آموز نگون بختی دیگرازدیارجهل وجنایت خود وانمود کرد که زندان وتبعات آن دردهه شصت درایران آنهم  مابعد 40 سال موجب مرگ خانم اذراکرمی شده است!؟

قبل ازهمه باید ازفرقه تبهکاررجوی سوال کرد که آیا خانم آذراکرمی خانواده نداشت!؟ همسروفرزند نداشت!؟ پدرومادروهمچنین خواهروبرادروفک وفامیل نداشت!؟

پس چرا خشک وخالی حتی فرمالیته یک پیام تسلیت به خانواده اش نگفته اید ودرخبررسانی مرگش لحاظ نکرده اید!؟

راستی بجای اینکه به دروغ ومضحکه داستان سرایی کنید که خانم آذراکرمی بواسطه تحمل سرمای زندان درپشت یک خودرودردهه شصت وبخاطرآثارمخرب ریه وقلبی مابعد 40 سال به کام مرگ رفته است بهترنبود که می گفتید که ایشان همچون سایرقربانیان رجوی متاثرازفشارهای روحی وحتی فیزیکی مناسبات مرگبارفرقه ای دردوران حضوراجباری اش درتشکیلات سیاه رجوی ازآمارسالمندان تان حذف شده است وبه خیل قربانیان رجوی پیوسته است.

شخصا آرزومیکنم وازخدای مهربانم میخواهم که روحش را قرین مغفرت و رحمت قرار دهد،  چراکه ایشان نیزبواسطه فریب ومغزشویی به عضویت سازمان رجوی درآمده بود وطبعا سالیان چوب انتخاب خودش را درمناسبات خورد وپس داد.

تا جایی که بنده ازوضعیت حضورش درفرقه رجوی اطلاع دارم ودورا دورشناخت داشتم ومدت زمان کوتاهی که باهم دریک سیستم بودیم باید اذعان کنم که ایشان بواسطه نارضایتی ازتشکیلات ومواضع خطی – استراتژیک خاصه دافعه ازبحت طلاق اجباری، همواره ازجانب عوامل سرکوبگررجوی مورد آزارواذیت شدید قرارداشتند وهیچگاه مسئولیت جدی درسطح فرماندهی نداشتند واغلب دریکانها وسیستم های پشتیبانی خصوصا درواحد صنفی وآشپزخانه ومدرسه اشتغال داشتند.

ضمن عرض تسلیت وصبروشکیبایی به خانواده چشم انتظارمرحومه که درطول 40 سال موفق به دیداروحتی یک تماس تلفنی ازایشان نشدند، برای مرحومه نیزازخدای منان طلب رحمت وبخشش دارم

پوراحمد

خروج از نسخه موبایل