سوالي از مسولين دستگاه دروغ پردازي رجوي

سوالي از مسولين دستگاه دروغ پردازي رجوي
پارس ایران، بیست و نهم ژانویه 2007
باند وابسته و ضد مردمي رجوي با اعلام كنفرانس مطبوعاتي در مورد اعلام اسامي 32000 نفر ازوابستگان جمهوري اسلامي در عراق سعي كرد تا با خوش رقصي براي اربابان امريكائي خود ، كمي از بحران ها ي دروني سازمان را موقتا كاهش دهد.
مسولان دستگاه دروغ پردازي ، في الواقع بايد به اين سوالات پاسخ بدهند كه اگر باند آنها مستقلا توانائي جمع اوري چنين اطلاعات مبسوط و جامعي را دارند چرا و چگونه نمي توانند يك اطلاعات دقيق تر از فعاليت هاي رهبري فراري سازمان (‌نه محل نگهداري وي ) در اين مدت 3سال ونيم را ارائه دهند. اگر رجوي آزادانه مي توانست فعاليت كند ،‌زيرا زندگي براي رجوي بدون سخنراني براي”گوش هاي مجاني” يعني مرگ تدريجي.
رجوي عادت داشت ساعتها و روزها بطوريكطرفه براي اعضا كه مجبور بودند به خزعبلات وي در عراق گوش كنند ،‌صحبت كند. گاها از صبح تا شب و يا از غروب تا صبح بدون تنفس. اتفاقا جاي سوال دارد كه رجوي مدعي مسلماني معلوم نبود كه نمازش را كي مي خواند ؟‌
دوما : شما كه مدعي قدرت در ضد اطلا عات و جاسوسي هستيد چرا نمي توانيد از نفوذ صدها نفر از ماموران وزار ت اطلاعات به درون سازمان جلو گير ي كنيد. اگر آنگونه كه مدعي هستيد تمامي جدا شدگان و منتقدان سازمان ،‌مزدوران رژيم هستند. پس اسامي انانرا را يكباره اعلام كنيد.
سوما :‌رژيمي كه اين تعداد وابسته در يك حكومت ديگر دارد نشان از نفوذسياسي ان رژيم د رمنطقه دارد و اتفاقا دليلي ديگر بر نداشتن اطلاعات باند شما د رمورد نفوذ انان د رعراق كه بايستي با برنامه ريزي انجام شده باشد ، هست. يعني اگر ان موقع كه شما ها خودتان را با شعارهاي مسخره اي مانند” مريم مهر تابان ميبريمت به ايران”،‌علاف نكرده بوديد و تحليل درست از شرايط را داشتيد و از مسعود رجوي در مورد شكستهاس سازمان سوال كر ده بوديد ،‌الان مجبور نبوديد كه به قول خو دتان افشا گري كنيد و اطلاعاتي را كه سازمان سيا دارد براي خود انان رو كنيد.
و اتفاقا بر عكس ادعاي شما اين كنفرانس تقريبا هيچ پوشش خبري در راديو تلويزيونهاي طرفدار جنگ در امريكامانند سي.ان.ان و فاكس نيوز نداشت.
چه برسد به تحليل گران و مطبوعات مستقل. زيرا كا ر از كار گذشته است و عراق در آستانه جنگ داخلي تمام عيار است و جان اعضاي نا اميد و شكست خورده سازمان در اشرف در آستانه معامله و يا مرگ با خفت براي منافع بيگانگان است.
در اين جا هست كه بايد به محدثين و جعفر زاده گفت اگر شما بيل زن هستيد در… خودتان را بيل بزنيد.
انجمن پارس- ايران

خروج از نسخه موبایل