بررسی تطبيقی فرقه های التقاطی بعد اسلام در ايران

مقاله ارائه شده در همايش رابطه فرقه و تروريسم در دانشگاه اصفهان

جناب آقاي دکتر عباسي مدرس دانشگاه
بررسی تطبيقی فرقه های التقاطی بعد اسلام در ايران


خروج از نسخه موبایل