دموكراسي و انتخابات آزاد از ديدگاه رجوي

هرساله در اين ايام سازمان انتخاب مريم رجوي را به عنوان رئيس جمهور مقاومت جشن ميگيرد و از بابت اين انتخاب در خارج از كشور به خود ميبالد و اسم آن را نيز هفته سيمرغ ميگذارد اما واقعيت اين انتصاب را مسعود رجوي خودش بارها وبارها در نشست هاي درون سازمان بيان ميكرد كه هدف از اين انتخاب چيزي به غير از يكدست كردن شوراي ملي مقاومت نبوده ونيست،در آن زمان مسعود رجوي ميگفت چرا ما مبارزه كنيم( جاسوسي ، وطن فروشي و ترور) اما يكي ديگر در اين جايگاه قرار گيرد يعني اينكه با اين انتصاب آن تعداد اندك عضو شورا كه غير مجاهد بودند حق هر گونه مخالفت و ابراز عقيده نيز از آنان گرفته شد و به اصطلاح در شوراي ملي مقاومت تمام قدرت بدست مسعود رجوي افتاد.
البته هركس كه تا بحال چه دور و يا نزديك با سازمان رابطه اي داشته است بخوبي ميداند در سازمان كسي حق ندارد با هر موضوعي كه مسعود رجوي و مريم قجر مطرح ميكنند مخالفت کند و همه فقط بايستي آن را تأييد كنند. زماني كه در يك انتخاب فقط يك كانديد وجود دارد مگر ميشود به كس ديگري نيز رأي داد. البته اين نوع انتخابات به وفور در سازمان وجود دارد و تمامي اعضا به اين روش آشنايي كامل دارند و در دل همواره به اين كارها ميخندند و آن را رفع تكليف دانسته و ميدانند. زيرا در تمام جوامع و كشورها انتخابات وجود دارد و در آن نيز انواع و اقسام تقلبات و يا موضوعاتي كه منافع يك فرد را تحت الشعاع قرار ميدهد مطرح ميگردد، اما سازمان مجاهدين در اين زمينه نيز نوآوري به وجود آورده و انتخاباتي را مطرح ميكند كه در آن يك كانديدا وجود دارد و نتيجه از قبل و يا در شروع براي همگان مشخص است.
البته لازم است به اين نكته نيز توجه داشته باشيم كه در فرهنگ سازمان تمامي معاني كلمات و واژه ها با تمامي دنيا تفاوت دارد من باب مثال همين انتخاب كه اسم واقعي آن ديكتاتوري است به عنوان يك انتخاب آزاد بيان ميگردد و به اصطلاح مسعود رجوي اوج دموكراسي ميباشد در صورتيكه هدف از آن بستن دهان اعضاي غير مجاهد شورا بود.
از طرف ديگر چون سازمان شعار آزادي زنان را ميداد، با اين شيوه ميخواست بگويد كه ما نيز همچون جوامع مترقي براي زن ارزش قائل هستيم. در صورتيكه حتي مريم قجر كه تا اين حد به مسعود رجوي نزديك ميباشد اگر روزي حرفي را بزند كه مورد پسند مسعود رجوي نباشد بلا درنگ او نيز از صحنه حذف خواهد شد. زيرا در قوانين فرقه ها كسي حق اظهارنظر و يا هر كار ديگري را ندارد. تمامي اين خيمه شب بازيها جنبه فرماليستي و براي عقب نماندن از غافله است و در هيچ زماني فراتر از شعار نرفته و نخواهد رفت و هر بار به يك شكل مطرح ميگردد. اين نيز چند صباحي است و خواهد گذشت و حقيقت براي همگان روشن خواهد گرديد.

انجمن نجات – دفتراستان كرمانشاه

خروج از نسخه موبایل