تسليت به خانواده سليماني

مطلع شديم كه مادر آقاي سليماني در بوشهر دار فاني را وداع گفته اند.
بدينوسيله انجمن نجات دفتر بوشهر به اقاي ناصر سليماني تسليت عرض مينماييد. ما را در غم خود شريك بدانيد.
برايتان از خداوند تقاضاي صبر و بردباري داريم.
اصغر فرزين – انجمن نجات – دفتر بوشهر

خروج از نسخه موبایل