نشست انجمن نجات تبریز با نماینده صلیب سرخ در تبریز

  داشته و از سازمان‌های بین‌المللی درخواست یاری نمودند تا بتوانند عزیزان در بند خود را از چنگال این فرقه نجات دهند.

نشست انجمن نجات تبریز با نماینده صلیب سرخ در تبریز
خروج از نسخه موبایل