هر دم از این باغ بری می‎رسد

هر دم از این باغ بری می‎رسد
عباس صادقی
هنوز جوهر قلم گزارشگر دیدبان حقوق بشر مبنی بر تایئد وتاکید مجدد بر گزارش قبلی خود که دال بر شکنجه و نقض حقوق بشر درالموت اشرف طی سالهای 1991تا2002 خشک نشده بود وهمچنین جیغهای بنفش قمر خانم هنوز تغیر رنگ نداده بود که شاهدزنده دیگری موفق به فرار از زندان الموت اشرف شد وتوانست خود را به فرانسه برساند و جدید ترین مدارک و شواهد دال بر ادامه شکنجه و نقض حقوق بشر در مجاهدین بعد ازسال 2002 وبعد از سقوط پدرخوانده رجوی وپس از استقرار وحضور نیروهای آمریکایی در عراق را برملا وافشا کند.
وی که در یک کنفرانس مطبوعاتی به پرسش شرکت کنندگان در کنفرانس پاسخ میداد علاوه بر تاکید شیوه های ذکر شده در گزارش دیدبان حقوق بشر که شامل مواردی از زندان و شکنجه منتقدین درونی مجاهدین در زندان ونهایتا سپردن آنان به دست نیروهای امنیتی صدام حسین بود ؛از استمرار نقض حقوق اولیه نیروهای مخالف وخواهان جدایی از سازمان بعد از سقوط صدام توسط گشتاپوهای رجوی خبر میدهد ودر این مسیرخودتحت انواع فشارهای جسمی وروانی قرار گرفته است.
هر چند حضور نیروهای آمریکایی یکی از دلائل زنده ماندن وی وسایر نیروهای مخالف گروه است اما جای تعجب اینجاست که علیرغم حضور نیروهای امریکایی در عراق این فرقه مافیایی هنوز با دست باز موجب حذف فیزیکی شگردهای عضو گیری وفریفتن نیروهای وآزار واذیت نیروهای خواهان جدایی از این فرقه میشود.
بر دیدبان حقوق بشر وهمه ارگانهای حقوق بشری است که با پیگیری مستمر وراه یابی به داخل الموت اشرف پرده از اسرار سراسر جنایات رجوی پس از سقوط صدام بردارند.

خروج از نسخه موبایل