هم خشونت طلب ، هم عامل خشونت طلبان

هم خشونت طلب ، هم عامل خشونت طلبان


 نقدی بر مقاله م. مسعودی- نشریه ش 111


 صلح و آزادی و استقلال و عدم خشونت و ناامنی چیزی است که هر جامعه ای به دنبال آن است و مردم ایران و جامعه ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیستند و خود بهتر از هر ناآگاه به شرایط موجود در ایران و کسانی که مطرود و دور از آنند ، می دانند چگونه می توان به این مهم دست یافت و یکی از نمونه های بارز این درایت جامعه ایرانی ، برخوردی است که در مقاطع مختلف وتوطئه های پی در پی دشمنانش از خود نشان داده که از مهم ترین آن ها   طرد گروه خشونت طلب ، سراسر ترور ، ناامنی و تفرقه ی  رجوی است. فرقه ای که از هم اکنون مشغول توجیه سالگرد اعمال خشونت بار و تروریستی خود در سال 60 ( 30 خرداد)است و آن را برای خود فخر می شمارد ، فخری که برای خلق جز ناامنی ، وحشت و اضطراب چیزی نداشت. در آن سال های جنگ و تجاوز آنان به جای نجات خاک وطن از چنگال متجاوز ،هم سو با تجاوزگران خارجی در داخل نیز جنگ و خونریزی راه انداخت!! در مقطعی که خلق نیاز به آرامش روحی و روانی و تجدید قوا برای مقابله با طمع اندازان به خاک و ناموسش، داشت، فرقه ی رجوی با اعلام فاز نظامی و ترور و انفجار ، جوانان را به پای جوخه های اعدام کشاند و بعد از آن که به واسطه ی طرد شدن و غلط از آب درآمدن مواضعش شکست خورد ، پا به فرار گذاشت و در دامن همان متجاوزانی که بایستی بنابرادعایش ( خلقی بودن) بااو مقابله می کرد، خزید و بر علیه خلق ایران  برای آن ها مزدوری کرد.


اکنون نیز پس از جنایات بی شماری که در حق ملت ایران روا داشته  در صحنه  ی جهانی نیز به خشونت و تشنج ادامه می دهد. و خواهان فشارو تحریم بر ضد مردم است گویا این فرقه و رهبری اش اصلاً تعلقی به این مردم  ندارند ( که البته از اول هم نداشتند) و فقط تنها چیزی که برایشان در صدر قرار دارد رسیدن به همان رؤیاهای دست نیافتنی ریاست و حکومت است.


بنابراین در پی همین سیاست، تحلیل می کند و سریال تحلیلی صلح و آزادی و تز و آنتی تز به قلم فردی که معلوم نیست کیست در نشریه شان به چاپ می رساند. م. مسعودی که به اصطلاح نام نویسنده مقاله است از راه حل سوم می گوید و زوال و پایان حکومت ایران!! که البته این طرح را بیش از دو دهه است که پردازش کرده اند ولی هنوز خام مانده وخام خواهد ماند.


از ایشان ( م.مسعودی ) که صحبت ا ز تمامیت ارضی و استقلال به میان آوردند می پرسم آیا آن موقع که متجاوزین با حمایت تسلیحاتی و تبلیغاتی تمامیت ارضی این کشور را در معرض حمله و بمباران قرار داده بودند، شما چه عکس العملی نشان دادید؟! چه دفاع جانانه ای کردید؟!حالا هم که همان حامیان صدام و دشمنان با سابقه ایران خط و نشان می کشند ، چه کار انجام می دهید؟! آیا جز این که به خشونت  علیه مردم دامن می زنید کاردیگری انجام می دهید؟؟؟  اصلاً آیا غیرازاین است که شما بنابر ماهیت خشونت طلب و تروریستی ا تان مدافع آن ها و دشمنی شان با ملت ها هستید؟


م.مسعودی گفته که فرقه تا بن استخوانش برای کمک به خلق و باز کردن چشم جهانیان تلاش کرده،آری این حرف درست است چراکه جاسوسی برای صدام علیه مردم خود ، تجاوز به حقوق مردم عراق و سرتسلیم فرودآمدن درمقابل امریکا ، جاسوسی هسته ای و در بعد ضد دموکراتیک آن، شکنجه و آزار اعضای بریده، به اسیری بردن زنان و کودکان و به کشتن دادن آن ها طی عملیات های پوچ و واهی و برخوردهای ضد حقوق بشری با زنان و مردان عضو و… تلا ش هایی است که فرقه ی رجوی انجام داده تا چشم امریکا و انگلیس را به خاطر ایران باز کند!!!!!!!

خروج از نسخه موبایل