خفقان المبارک

خفقان المبارک


وبلاگ آرش صامتی پور
فرقه ی تروریستی در قبال حکم اعدام صدام با خفقان معنی دار خود بر وابستگی به جوخه های ترور بازمانده از حزب بعث صحه گزارد.
بقایای فرقه ی رجوی بخوبی نمک پرورده بودن و خانه زاد بودن خود را نسبت به دیکتاتور فرومایه ی سابق عراق به جهانیان نشان دادند. اکنون که دو روز از اعلام حکم عادلانه ی دادگاه صدام می گذرد بوقچی های فررقه زبان در کام گرفته اند و هیچ نوع خبری از اعلام این حکم منتشر نساخته اند.
اندکی پیش فاش شد که که پس ماند های رجوی در خاک عراق با گروه هایی که علیه مردم و دولت عراق دست به عملیات تروریستی می زنند مذاکراتی را انجام داده اند. از آنجا که ماهیت گروه رجوی فرمانبرداری و سرسپردگی محض نسبت به کسانی است که هراز چند گاهی تکه نان یا خرده استخوانی را به نزد اینان پرتاب می کنند لذا می توان چند دیدگاه را برای این سکوت برشمرد:
نخست آنکه بقایا و عناصر تروریست حزب بعث مستقیما از فرقه ی مفلوک رجوی خواسته اند تا سکوت پیشه کند و فرقه هم طبق سنت مرسوم از دوران قبل به شعار سمعا و طاعتا عمل نموده است.
دوم می توان تصور کرد که خود فرقه عامدا لب دوخته تا دیگران نتوانند بر او خورده بگیرند که نمک خوردی و نمکدان را شکستی. مثلا همان بقایای حزب بعث و شیوخ طرفدار صدام که اینک گروه رجوی را می دوشند.
سوم می توان تصور کرد فرقه ی مجاهدین خلق هنوز منتظر است تا شاید فرجی حاصل شود و صدام بر اریکه ی قدرت بازگردد. طبیعی است که در آن صورت نیاز مبرمی به وجود دستمال احساس خواهد شد.
اما دلیل هرچه هست و نیست انگیزه ی این نوشته نبود. انگیزه ی این نوشته را در تیتر آن خلاصه کرده ام: خفقان المبارک
حکایت گروه رجوی در مقاطع مختلف همان حکایت یکی بر سر شاخ و بن می برید است. از این لحاظ بنده از این خفقان مبارک استقبال می کنم.
گروه وامانده ی رجوی با این عمل به همه ی دنیا ثابت کرد که طرفداری از دیکتاتور و دیکتاتوری با گوشت و پوست منحوس این تشکیلات عجین شده و جدایی ناپذیر است. از یکسو آقای نوری مالکی و مسئولین عراقی در می یابند که فرقه ی رجوی همچنان در قطعه زمینی که صدام به آنان اعطا کرده به توطئه و هواداری علنی از دیکتاتور منفور مشغولند. از دیگر سو نیز زندانبانان آمریکایی بیش از پیش به ماهیت و تعامل گروهک مجاهدین نسبت به نبرد علیه تروریزم پی می برند.
آقای مجاهدین برای شما راهی جز فروپاشی و مرگ لاعلاج باقی نمانده است. من این خفقان المبارک را به خانواده ی همه ی زندانیان و گروگان های رجوی تبریک می گویم و مطمئنا با استقبال از این سر فصل مهم با همه ی توش و توان نهاد ها و شخصیت های زیربط را در جریان عملکرد فرقه ی تروریستی و منویات منحوس گروه قرار خواهم داد.
فرقه ی مجاهدین یک گام دیگر به فروپاشی نزدیک شده است. صدای پتک بر زنجیر ها بگوش می رسد.
خروج از نسخه موبایل