رهبران گروههای تروریستی سرنوشت مشابه دارند

سرنوشت های مشابه ( اسامه بن لادن – مسعود رجوی – ابوبکر بغدادی)
رهبران سه گروه و فرقه تروریستی در خاورمیانه یعنی القاعده، مجاهدین خلق و داعش توسط امریکا به سرنوشتی مشابه دچار شده اند و آمریکا با بازماندگان هرسه وارد مذاکره شد .چند سال پیش امریکا اسامه بن لادن را حذف کرد وهیچ جنازه ای از او به نمایش نگذاشت واکنون در افغانستان با بازماندگان گروه القاعده مذاکره می کند وبه شیوه جدید از آنها بهره برداری می کند .
درسقوط صدام دراشغال عراق امریکایی ها مسعود رجوی را از رأس فرقه مجاهدین حذف وبازماندگان مجاهدین را از لیست تروریسم خارج وبه کشور آلبانی برده وهم اکنون از آنها علیه ایران بهره برداری می کند.
در خصوص گروه تروریستی داعش هم ابوبکر بغدادی را حذف وهیچ گونه رد ونشانی از قتل وجنازه آن نشان ندادند و درآینده با باقی مانده وجانشین بغدادی وارد مذاکره می شوند .
این سه سناریوی مشابه درحذف مشکوک رهبران فرقه های تروریستی وسپس مشروعیت دادن به باقی مانده این فرقه ها خطی است که امریکا در ابتدای ساخت وپرورش این فرقه ها در دستور کار داشته ودرزمان انقضای تاریخ مصرف آنها رهبری آنها را مقصر و تروریست قلمداد کرده و آنرا حذف وسپس در روش جدید از طریق باقی مانده آنها تروریزم وناامنی را درمنطقه زنده نگه می دارد .
امریکا درخصوص مجاهدین خلق همین خط را رفت با اینکه این فرقه درقبل از انقلاب ایران اقدام به ترور مستشاران امریکایی کرده بود . امریکا برای مشروعیت استفاده از تشکیلات مجاهدین مسعود رجوی را که سمبل استراتژی گذشته به حساب می آمد مانند بن لادن و ابوبکر بغدادی درهاله ای از ابهام کنار زد و با بقیه سران فرقه وارد خط جدید شد . درنتیجه آنها را به زیرچترحمایتی خود به کمپ لیبرتی دربغداد ودرنهایت به کشورآلبانی انتقال داد .
قطعأ روزی خواهد رسید که امریکا در ادامه سیاست های خود تاریخ انقضایی هم برای مریم رجوی مشخص کند و او را بعد از مصرف به سرنوشت بقیه دچار کند.
این را مریم وسایر سران فرقه تروریستی مجاهدین بهترازهرکسی می دانند اما هم ناچارند وهم دریک سیاست خرمرد رندی فکر می کنند دراین دوره خواهند توانست کلاه سر سیاستمداران امریکا گذاشته وبا تولید جنگ وعدم تعیین درمنطقه از تله بگریزند اما زهی خیال باطل .

خروج از نسخه موبایل