اعتقادات ماکیاولیستی رهبر سازمان مجاهدین

نیکولو ماکیاولی، سیاستمدار و فیلسوف ایتالیایی مجموعه ای از اصول و روش های دستوری تاکتیکی برای زمامداری و حکومت بر مردم ارائه داد، ماکیاولی که بنیاد این نظریۀ خود را پیرامون روش و هدف در سیاست قرار داده، در کتاب خود “شهریار” هدف عمل سیاسی را دستیابی به قدرت می داند و بنابراین آن را محدود به هیچ حکم اخلاقی نمی داند و در نتیجه به کاربردن هرچیزی را در سیاست برای پیشبرد اهداف مجاز می شمارد و بدینگونه سیاست را به کلی از اخلاق جدا می داند ، ماکیاولی معتقد است زمامدار اگر بخواهد باقی بماند و موفق باشد نباید از شرارت و اعمال خشونت آمیز بترسد زیرا بدون شرارت حفظ و بقا ممکن نیست و برای رسیدن به هدف از هر وسیله و عملی از قبیل کشتار، خیانت، ترور، تقلب و… عبور و به آن دست بزند و هرگونه شیوه ای حتی منافی اخلاق و شرف و عدالت را برای تحقق هدف روا می دارد، یعنی همان شعار و مکتب رجوی که می گفت :”هدف وسیله را توجیه می کند”.
خودشیفته هایی همچون مسعود رجوی با الگوبرداری از مکتب ماکیاولیستی بر این باورند که رجال سیاسی باید کاملا واقع بین و مادی و جدی باشند، آنگونه سخت گیر باشند که اگر تکالیف دینی، اخلاقی و احساسات سد راه آنان شود از آنها صرف نظر کرده و هدفی جز رسیدن به مقصود نداشته باشند.
خودشیفته ها، ماکیاولیست ها و سایکوپات ها نیز قدرت ، قدرت طلبی و استفاده از قدرت برای تحقق اهداف شخصی را مجاز دانسته . این مثلث که به مثلث تاریکی معروف است و در رأس هرم خودشیفته ها قرار دارند دارای خصوصیاتی خاص می باشند که به راحتی میتوان تمام این خصوصیات را در رفتار، اعتقادات رجوی و خط مشی سازمان فرقه نمای او مشاهده کرد . خصوصیات معتقدان به باور “هدف وسیله را توجیه میکند ” به شرح زیر است : 1. همیشه در پی سود خود باش 2. جز خویشتن هیچ کس را محترم مدار 3. بدی کن اما چنان وانمود کن که نیکی می کنی 4. حریص باش و آنچه را میتوانی تصاحب کن 5. خسیس باش 6.خشن و درنده خوی باش 7.چون فرصت بدست آوردی دیگران را بفریب 8. دشمنانت را بکش و اگر لازم بود دوستانت را هم. 9. در رفتار با مردم به زور توسل شو نه به مهربانی 10. همه سعی خود را به جنگ تمرکز کن.
آری رجوی در کمال ناباوری افراد عادی و عوام جامعه، به تنهایی این خصوصیات را در خود شکل داده و به تک تک آنها عمل کرده و جدا شده های تشکیلات سازمان تروریستی فرقه نمای رجوی می توانند گواهی محکم بر باورها و اعتقادات رجوی باشند که همواره تمامی اعتقادات خود را در تشکیلات و نشست های جمعی ساری و جاری میکرد.
بیژن

خروج از نسخه موبایل