بزرگداشت به مناسبت خیانت مسعود رجوی!

گذشته سیاه سازمان مجاهدین خلق که با خیانتهای متعدد مسعود رجوی جلوه بیشتری می گیرد حاکی از فریب و دروغ سران آن و بخصوص رجوی دجال می باشد که با خیانت به همسنگرهایش آغاز شد و با جنایت های بیشمار توسط سران خائنش در حق خلق همچنان ادامه دارد .
مسعود رجوی خائن در سالهای قبل از پیروزی انقلاب و هم زمان با لو دادن سرکردگان سازمان مجاهدین خلق که نهایتا منجر به اعدام همه آنها به غیر از خود او گردید ، با پیروزی انقلاب و آزادی زندانیان سیاسی توانست از زندان قصر آزاد شود و شرارت های خود را با فریبی دیگر و با عنوان رهبر سازمان مجاهدین خلق ادامه دهد.
رجوی خائن برای آنکه بتواند آرزوها و وعده ها و دروغهای خود را جامه عمل بپوشاند و از حمایت حداکثری جوانان خامی که شیفته شعارهای سراسر دروغ او شده بودند نهایت استفاده را ببرد، با استفاده از چماقدارانش شروع به ایجاد رعب و وحشت در بین مردم نمود تا انقلاب را متزلزل و خود را ناجی ملت نشان دهد. البته در همان زمان نیز هوشیاری مردم دلیلی بود بر جواب رد دادن به حرکات شیطانی رجویسم که نهایتا در سال 1360 بعد از آنکه نتوانست هیچ جایگاهی در بین مردم بدست آورد به کشور متخاصم عراق که به ریاست صدام ملعون بود برود و همپای او برای نابودی کشورمان گام بردارد که الحمدالله خداوند حامی مردم کشورمان بوده و هست .
طی سالیان گذشته ماهیت این گروه تروریستی خائن به وطن برای ملت یاران به خوبی آشکار شده و رهبران گروه در جذب نیروهای جدید و تازه نفس ناکام مانده اند. از این رو برای جذب نیرو از ترفند همیشگی یعنی فریب و نیرنگ استفاده کرده اند و با وعده های دروغین به جوانان جویای کار در خارج از کشور و بدون نام بردن از سازمان بدنامشان توانستند کسانی را به درون کمپ های خود بکشانند و یا در داخل کشور با وعده های مالی و ترفندهای کثیف تعداد انگشت شماری بی خبر را متقاعد کنند تا بازیچه شوهای تبلیغاتی آن ها با نام کانون های شورشی شوند. فعالیت هایی که با توجه به شناخت کامل مردم ایران از ماهیت فرقه شان تنها فایده درون تشکیلاتی دارد تا نیروهای گرفتار در درون سازمان را که اکنون پا یه کهنسالی نهاده اند دلخوش کنند و چند صباحی بیشتر نگهشان دارند.

دیگر هدف سرکرده فرقه رجوی از بوجود آوردن کانون های شورشی یا همان میلیشیا این است که به افکار جهانی بقبولانند که ملت ایران حامی آنها می باشد. غافل از اینکه نداشتن جایگاه مردمی این فرقه برای همگان چون روز روشن می باشد و سالهاست به اثبات رسیده .

این روزها که سازمان سالگرد آزادی رهبر همیشه خائن شان را جشن می گیرد مثل این است که خیانت مسعود رجوی به تمامی بنیان گذاران سازمان را به رخ می کشد و پاس می دارد!

خروج از نسخه موبایل