کدام یک از مسئولین اول مجاهدین با رای اعضا ، به کار گمارده شدند؟!

آیا درفرقه رجوی اصلا موضوعی بنام انتخاب و انتخابات وجود دارد؟

وقتی می شنوم که سرکرده فرقه رجوی یعنی مریم بی شوهر مانده درهر منبری که اربابانش برایش فراهم می کند، آنچنان ازبرقراری دمکراسی و دولتی سکولار، انتخابات آزاد، برابری زن و مرد و از این قبیل موارد دم می زند، حالم از دروغگویی های این زن شیاد به هم می خورد. چند جمله می خواستم به این زن دروغگو بگویم و از وی سئوالاتی داشته باشم: آیا تو در مناسبات کوچک فرقه ات اصلا اعتقادی به آزادی ، حق آزادانه، انتخاب برای تعیین مسیر زندگی و… داشتی؟! اصلا اعضای فرقه با چنین قوانینی آشنا بودند؟ که حالا ادعای اجرای آن را برای جامعه ایران با 80 میلیون جمعیت داری؟

اگر کمی با نفراتی که با فریبکاری جذب کردید، از قوانین سرکوب گرایانه تان می گفتید آیا حاضر می شدند جذب شما شوند ؟ مگر مسئولین شما دائم به ما نمی گفتند شما باید چشم و گوش بسته مطیع باشید؟ مگر نه اینکه هرکس می خواست آزادانه از فرقه شما جدا شود هزار و یک انگ و برچسب به او می زدید که مزدوری و او را زندانی می کردید ؟

صحبت دیگر من با رئیس جمهور باسمه ای فرقه رجوی این است که تو همواره درمورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، مجلس درایران عنوان می کنی که انتخابات در ایران نمایشی – اجباری است و بلوف می زنی که مردم به ندای مزخرفات تو برای تحریم انتخابات گوش کردند !!

اولا اینکه با وجود همه این چرندیات تو، بالاخره انتخابات درایران برگزار می شود ومردم هم نظرات خودشان را ارائه می کنند. اما آیا حتی همین انتخابات به قول شما نمایشی در فرقه شما برگزار می شد؟!

درمورد اجباری بودن آن هم که گفتی باید به تو بگویم که تعدادی از مردم را می شناسم که حتی یکبار هم در رای گیری شرکت نکردند اما هیچگاه ندیده ونشنیدم که با آنها برخوردی شده و یا محرومیت هایی برای آنها ایجاد شود. بنابراین اجباری درکار نیست .

اما درمورد اینکه شعار می دهی که مردم به ندای تو برای تحریم کردن انتخابات گوش دادند لازم است به اطلاع تو برسانم که مسئولین بخاطر اینکه کمی از حسرت و ناراحتی تو در سالهای آخر عمرت کم کنند اطلاعات غلط به تو می دهند. اما لازم است حقیقت را بدانی که قشر جوان جامعه اصلا شما را نمی شناسند. افراد مسن تر هم چون نسبت به سابقه خیانت آمیز شما اطلاع دارند تره هم برایتان خورد نمی کنند. اتفاقا برخی از آنها و حتی خانواده هایی از اعضای شما را می شناسم که شاید دوست نداشتند در رای گیری شرکت کنند. اما چون به نوعی مطلع شدند که شما چنین خواستید رفتند و در رای گیری شرکت کردند. پس به خودتان بیش ازاین زحمت ندهید چون تو و فرقه ات آنقدر نزد ملت ایران بخاطر خیانت هایی که کردید منفور هستید که جز نفرین و فحش نصیب تو و اون شوهر در قبر خوابیده ات نمی شود .

راستی تو که این همه دم از انتخابات آزاد می زنی! اصلا درمناسبات فرقه ات موضوعی بنام انتخابات وانتخاب بود؟ کدام یک از مسئولینی که به اصطلاح بعنوان مسئول اول سازمان گمارده می شدند با رای اعضا بوده ؟ مگر زنانی که بیش از هم سرسپرده تربه شما بودند خودتان انتخاب نمی کردید، بعنوان مسئول اول ویا شورای رهبری ؟ آیا تو که به اصطلاح رئیس جمهور خود انتصابی شورای به اصطلاح مقاومت شدی با رای اعضای آن یا اعضای فرقه ات بود؟ وایضا در دیگر موارد تصمیم گیری تو و شوهرت به کسی اجازه نظر دادن نمی دادید و هر کار و هر تصمیمی که خودتان می خواستید می گرفتید و اجرا می کردید و کسی هم حق مخالفت و اظهاری نداشت. تو وشوهر مفقود شده ات نفراتی را با فریب جذب فرقه کرده که عده ای از آنها را طی سالهای گذشته درعراق به کشتن دادید والباقی را هم مایوس وناامید در کمپ اشرف 3 رها کردید که هرروز خبر می رسد یکی از آنها افقی روانه قبرستان دهکده می شود . بنابراین هرچقدردلتان می خواهد جار بزنید ولی بدانید که درایران شما هیچ مقبولیت اجتماعی ندارید وکسی هم برای شما ارزشی قائل نیست که بخواهد به خواسته شما عمل بکند یا نکند.
هادی رومی پور

خروج از نسخه موبایل