انقلابی در راه نیست

علیرضا جعفرزاده، عضو و سخنگوی گروه تروریستی مجاهدین در امریکا که به‎عنوان تحلیلگر مسایل خاورمیانه در شبکهی تلویزیونی جنگطلبان به لابی اسراییل سرویس میدهد، در مصاحبه با سیانان، به دولت بوش توصیه میکند به جای وارد شدن مستقیم امریکا در جنگ با ایران، گروه تروریستی مجاهدین را مورد استفاده قرار دهد! *

علیرضا جعفرزاده و رهبران فرقه‎ ی رجوی که این تئوری را برای تحمیل خود به امریکا خلق کردهاند، از آنجا که به مضحک بودن آن وقوف دارند از پدیدهی موهومی بهنام اعتراضات مردمی و وضعیت انفجاری سخن میگویند.

تکرار ادعاهای تناقض‎آمیز مجاهدین در مورد وضعیت داخلی ایران که سالها است برای گرفتن امتیاز این یا آن دولت غربی و بهخصوص امریکا از سوی آنها مطرح میشود، آنقدر غیرقابل تحمل شده است که حتی صدای خبرنگار سیانان را هم درآورده و صراحتاً بیان میکند که از این حرفها زیاد شنیده است و جعفرزاده را مورد عتاب قرار میدهد که از کدام وضعیت داخلی سخن میگوید؟!

لو دابز مجری شبکه‎ی سیانان از جعفرزاده که از غرب میخواهد حکومت ایران را تحت فشار قرار دهد و روی وضعیت داخلی انگشت بگذارد میپرسد:

«ما سال‎ها هست که این چیزها را می شنویم که در ایران مخالف هست. اینکه علیه آقای خمینی مخالفت هست. بعد بحث خاتمی شد. بعد گفتند که احمدینژاد دیگر در وقت اضافی به کمک رژیم آمده است چرا که رژیم در مقابلش نسل جوان هوادار دموکراسی را دارد و غیره، آیا اینها صرفاً حرف نیست؟ »

(لو دابز در این سؤال، یک به یک تحلیل‎های وارونهی رجوی را زیر سؤال برده و بیاعتبار میسازد)

جعفرزاده که از پاسخ علمی و مستند عاجز مانده بود و برای نشان دادن شواهدی پیرامون این ادعاها ناتوان گردید، به یک مشابهت‎سازی ابلهانه که اکنون 25 سال است مجاهدین همچنان آن را تکرار میکنند متوسل شد و به شعار دادن پرداخت و گفت: ما شاه را دیدیم که علیرغم همهی قدرت نظامی و بعد از 37 سال حاکمیت، نهایتاً توسط مردم ایران جارو شد. یک حدی برای دیکتاتوری وجود دارد.

اما دابز جواب قاطع‎تری به وی داد: من اصلاً کسی نیستم که بخواهم ارادهی مردمی را در هیچ کشوری زیر سؤال ببرم. ولی من مغشوش هستم چرا که هیچ نشانهای از این مخالفت ضدرادیکالیست اسلامی دولتی و هیچ نوع نفی آنرا نمیبینم.

جعفرزاده کوشید فضای موجود برای اعتراض به رییس‎جمهور ایران را یک نوع نشانهی انقلاب جا بزند و گفت: نفی گستردهای علیه احمدینژاد وجود دارد. وقتی که احمدینژاد در دانشگاه امیرکبیر در تهران در همین ماه گذشته صحبت کرد، علیرغم فشارهای سپاه پاسداران، دانشجویان بلند شده، احمدینژاد را از سالن عملاً بیرون انداختند.

سرانجام لو دابز خبرنگار سی‎انان بهراحتی، بیاعتباری چنین تحلیلهای بیمحتوایی را که نشان از عقبماندگی مجاهدین نسبت به جامعهی ایران و هر جامعهی بازی را دارد، با یک مثال ساده به وی گوشزد کرد: من به تو میگویم که در همین کشور ما وقتی که در یک دانشگاهی اسم جورج بوش را میشنوی، فکر میکنی که در این کشور هم یک انقلابی در پیش است.

آنچه از این مصاحبه‎ی کوتاه میتوان نتیجه گرفت این است که سیاست "از این ستون به آن ستون فرج است" که در حال حاضر از سوی باند رجوی در پیش گرفته شده، دردی از آنها را دوا نخواهد کرد و امریکا به گروه یا راه حلی احتیاج دارد که بتواند عملاً مشکلاتش را حل کند.

بنابراین اگر مجاهدین هم موفق بشوند که خود را به یکی از جناح‎های امریکایی و یا صهیونیستی تحمیل کنند، ابتدای مسیر برملا شدن بیاعتباری تمامعیار آنها و شعارهای توخالیای است که سر میدهند.

ایران‎دیدبان

_______________

* مصاحبه‎ی جعفرزاده با سیانان دربارهی کتابی که اخیراً به نام تهدید ایران نوشته است.

خروج از نسخه موبایل