ما زنده بر آنیم که جاسوس باشیم 

ما زنده بر آنیم که جاسوس باشیم

خائنیم که خیانت اساس ماست.

خروج از نسخه موبایل