دست و پا زدن مریم رجوی در بحران ریزش نیرو

این روزها در درون تشکیلات فرقه رجوی چه میگذرد وسران فرقه درگیر چه مشکلاتی هستند و آیا مریم رجوی و سران فرقه می توانند راهی برای این مشکلات پیدا کنند یا خیر؟

آیا اسیران دربند مثل همیشه فریب می خورند یا خیر؟

آیا مریم رجوی دوباره مجبور می‌شود خودش دست بکار شود یا خیر؟

آیا دوباره سران فرقه وعده‌های همیشگی را دوباره سره سفره خود می گذارند؟

این‌ها سؤالاتی هستند که این روزها سران فرقه در تشکیلات با آن روبرو هستند و در این مرداب ریزش نیرو دست و پا میزنند همانطوری که می دانید اسیرانی که در چنگالهای فرقه هنوز باقی‌ مانده اند دیگر کسی جلودار آن‌ها نیست و این روزها مثل برق و باد یا فرار می کنند و یا اعلام جدایی می کنند.

که سران فرقه سخت درگیر این موضوع هستند البته سران فرقه مثل همیشه بندی ماده‌ای قانونی چیزی برای جلوگیری از آن‌ها رو می کند و سعی می کند هر طوری شده جلوی آن‌ها را بگیرد اما که آب ریخته را دیگر نمی شود به جوی باز گرداند و در نهایت مریم رجوی خودش مجبور می‌شود که چمدان سفر را بسته و به آلبانی برود تا شاید بتواند آن‌ها را فریب داده و مانع رفتن آن‌ها شود.

اما به نظر میرسد که شدنی نیست وهمه آن‌ها کمر همت بسته و دست در دست هم مهر آزادی را خودشان به پرونده خودشان خواهند زد و از این زندان رجوی ساخته نجات پیدا می کنند و تلاشهای سران فرقه بیهوده بوده زیرا دیگر تاریخ مصرف این فرقه تمام شده و باید درب اشرف و مبارزه و آزادی برای مردم را گل بگیرند و خارجه نشین شوند.

البته این روزها کارهای خوبی هم انجام داده است نشست ها را کم کرده غسل هفتگی و انتقاد از خود و بیدار باش و گیر دادن ها را کم کرده و همیشه فیلم سینمایی و خلاصه می خواهد مثل همیشه سر آن‌ها را کلاه بگذارد اما هیچ کدام از آن‌هایی که اعلام جدایی کرده به این کارهای نیک گوش نداده و روی حرف خود هستند و به نظر میرسد که همین روزها باید فرقه اعلام ورشکستگی کند.و درب زندان را بسته و هرکسی برای خودش سوراخی پیدا کند.

همایون کهزادی، عضو قدیمی جداشده ار فرقه

خروج از نسخه موبایل