مجاهدین همچنان در لیست گروههای تروریستی انگلستان

مجاهدین همچنان در لیست گروههای تروریستی انگلستان
خبرگزاری ایرنا
شماري از نمايندگان مجلس عوام انگليس روز سه‌شنبه در يك جلسه ويژه پارلمان، درباره جنبه‌هاي مختلف سياست داخلي، خارجي و برنامه هسته‌اي ايران گفتگو كردند.
در اين جلسه كه گزارش آن روز چهارشنبه در پايگاه اينترنتي پارلمان منتشر شد، كيم‌هاولز معاون وزارت خارجه انگليس در امور خاورميانه در پاسخ به تقاضاي برخي نمايندگان براي خارج كردن گروه مجاهدین از ليست گروههاي تروريستي گفت: وزارت كشور انگليس سال گذشته تقاضايي مبني بر خارج كردن نام گروه مجاهدين خلق از فهرست گروههاي تروريستي را رد كرد و تصميم‌گيري در اين زمينه كاملا به اين وزارتخانه بستگي دارد.
هاولز افزود: فعاليتهاي خشونت آميز مجاهدين خلق همچنين موجب شده آنها از حمايت اندكي در داخل ايران برخوردار باشند، مجاهدين خلق مدعي حمايت از دمكراسي و حقوق بشر هستند، در صورتيكه اين ادعا با ساختار ديكتاتوري حاكم بر آنها و گزارش بسياري از گروههاي حقوق بشري غير دولتي در مورد نقض گسترده حقوق اعضاي آن همخواني ندارد.
مارك پريچارد در پاسخ به سوال كوتاه يكي از نمايندگان در اعتراض به غيرقانوني بودن گروه تروريستي مجاهدين خلق در انگليس گفت:
هرگونه راه حلي براي ايران چه توسط جامعه بين‌الملل و چه از طريق ايرانيان تبعيدي بايد صلح آميز بوده و تلاشي براي تضعيف موقعيت رژيم كنوني اين كشور نباشد.
من‌اعتقاد دارم ما بايد به عقيده وزارت خارجه و وزارت كشور (انگليس) در غيرقانوني اعلام كردن مجاهدين احترام بگذارم.

خروج از نسخه موبایل