جوابی به جمشید پیمان شارلاتان سیاسی بدنام و سایر کاسه لیسان فرقۀ رجوی

سایت های وابسته به فرقۀ رجوی که به هزینۀ این فرقه از منبع لایزال سرمایه گذاریها با دلارهای نفتی صدام حسین اداره می شوند، هر چند وقت یک بار دست نوشته ای به نام یک مزدور دوره گرد گمنام به نام جمشید پیمان را منتشر می کنند که البته من شک دارم که نویسندۀ این اراجیف خود این مردک باشد البته فراموش هم نباید کرد که وقتی مسئلۀ پول در میان باشد هواداران و اطرافیان اندک این فرقه همه چیز خودشان از جمله شرف و حیثیت و انسانیتشان را هم چون رهبر فراریشان می فروشند.

این کلاش سیاسی جمشید پیمان در یک دست نوشته از رجوی تعریف و تمجید می کند و شعارهای سرنگونی را که قبلا رهبری فراریش سر می داد نشخوار کرده و از مبارزه دم می زند.
می خواهم از این کفتر باز سیاسی بی شرف بپرسم اگر به تو مزد روزمزدیت را ندهند آیا برای رجوی یقه درانی می کنی؟ واقعا تو یک روز برای رجوی مفت کار می کنی؟

اگر به راستی تو دم از مبارزه می زنی پس زمانی که ما در عراق بودیم و به مدت سی سال در بیابانهای عراق و در گرمای بالای پنجاه درجه در برابر بمب و موشک و گلوله سینه سپر کرده بودیم تو کجا بودی؟

ما در آن زمان بدون هیچ گونه چشم داشتی جوانی و تمام هست و نیست خود را در طبق اخلاص گذاشتیم ولی متأسفانه همان رهبر فراریت که امروز تو و همپالگی های کثیف تو به خاطر تکه استخوانی از او تمجید و کاسه لیسی می کنید به همه ماها خیانت کرد و خودش اولین بریده از مبارزه بود و در همان روز اول پا به فرار گذاشت.

جناب جمشید پیمان ! این پولی که تو می گیری پول خون ما و کسانی است که تمام هست و نیست خود را به طور واقعی برای مبارزه گذاشتند و تو این خونها را می خوری و مطمئن باش روزی در گلویت گیر کرده و تو امثال تو را به زباله دان تاریخ خواهد انداخت.
می خواهم به تو بگویم اگر جرأت و شهامت آن را داری از رهبری این فرقه یک انتقاد کوچک بکن آنوقت ببین چی به روزگارت خواهند آورد و تمام پولهایی را که در طی این سالیان به تو داده اند لیست کرده و منتشر خواهند کرد چنانکه در رابطه با بسیاری دیگر چنین کردند. البته تو جرأت و شهامت این را هم ندارید چون اگر ذره ای شرف داشتی تن به این رذالت نمی دادی و اینطوری خودت را لجن مال و فرقه مال نمی کردی.

برای تو و امثال تو فقط و فقط پول مطرح است و نه چیز دیگر و گر نه خودت بهتر از ما رهبری این فرقه را می شناسی و آشنایی کامل با این فرقه داری و نیازی به گفتن نیست ولی شماها چشمتان را بر روی همه چیز از جمله حقایق و مشاهداتی که ما جداشدگان از این فرقه در مورد جنایتها و سرکوبها و زندان و شکنجه و قتل و نیز فسادهای اخلاقی و زن بازیها توسط رجوی نوشته و گفته ایم بسته اید.

بنابراین بهتر است دیگر از این غلطها نکنی و دم از مبارزه نزنی چون اگر اهل مبارزه بودی در همان زمانی که رهبرت یعنی رهبر این فرقه ادعای مبارزه در بیابانهای عراق را داشت قدم در راه مبارزه می گذاشتی و به جای لمیدن در راحتی و عافیت و بستر گرم و نرم اروپا می رفتی عراق و به ارتش رجوی می پیوستی؛ ولی تو حتی جرأت این را هم نداشتی که برای بازدید از دم و دستگاه رجوی هم که شده به عراق بروی؛ البته رجوی خوب شماها را شناخته بود و بارها در نشستهایش با ما در عراق در مورد شماها می گفت: این مفت خورها اگر پول و امکانات ما نباشد تا فرق سر در رژیم فرو می روند و ما فقط با پول، این اراذل و اوباش را نگه داشته ایم تا به لحاظ سیاسی با استفاده از آنان به عنوان ویترین سازمان، کارمان را پیش ببریم و در فردای آزادی ایران همۀ اسناد و مدارک مربوط به پول دادن به این وحوش را رو خواهیم کرد.
پس بهتر است توی شارلاتان سیاسی، زیپ دهانت را بکشی و دیگر مرتکب این غلطهای زیادی با روخوانی ویا رونویسی متنهای نوشته شده توسط سران این فرقه نشوی.

غفور فتاحیان – پاریس

خروج از نسخه موبایل